Erdélyi Szövetség

"Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

 

            Spaller Árpád

 

Lelkünk megküzdött szabadsága…

 

Beszélgetés Tóth Károly Antallal hetvenedik születésnapja és az Ellenpontok megjelenésének harmincadik évfordulója alkalmából

 

Ebben az évben két évforduló is alkalmat ad az ünneplésre. Az egyik, hogy az idén töltöd a hetvenedik életévedet. Ennek kapcsán kívánok Neked további nagyon jó egészséget, munkakedvet. Kívánom, hogy Isten segítsen mindabban, amit meg szeretnél valósítani.

A másik: ebben az évben van a harmincadik évfordulója az Ellenpontok megjelenésének.

Hogyan fogsz ünnepelni? Meghívtak-e már ez utóbbi ünnep kapcsán előadásokra, megemlékezésekre?

Köszönöm, Árpi, a jókívánságaidat. Munkakedv és a Fennvaló segítsége nélkül nem is érdemes folytatni ezt a hetven évet.

Egyetlen rendezvényről tudok, ahol a Nagyváradon készült hajdani földalatti lapról megemlékeztek. „A demokratikus ellenzék Lengyelországban és a Kárpát-medence magyarok lakta részein az 1980-as években” címmel az Erdélyi Szövetség és a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára szeptember 29-ére konferenciát szervezett az Ellenpontok harmincadik évfordulója tiszteletére. A feleségemmel, Ilonával meghívást kaptunk rá, de nem volt módunkban Svédországból Budapestre utazni. Ezúttal is megköszönöm, hogy voltál kedves ott felolvasni a szamizdatunkról erre az alkalomra készített összefoglalómat.

 

Az Ellenpontok szerintem (javíts ki, ha nem így van) életed meghatározó élménye, valahogy úgy, ahogy felmenőinknek volt az első vagy a második világháborúban való részvétel.

Ha ez valóban így van, akkor beszélhetünk Ellenpontok előtti és utáni életszakaszodról.

Mi volt előtte? Melyek voltak életed fontosabb színhelyei?

Az Ellenpontokban való részvételem valóban fontos esemény volt, amely több szempontból is megváltoztatta az életemet. Valahogy úgy, mint amikor a világháborúból valaki egy (esetleg kioperálhatatlan) repeszdarabbal a testében tér haza. Pedig szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hiszen várakozásaink ellenére végül is börtön nélkül megúsztuk.

Életem első színhelye Szatmárnémeti, ahol 1942. december 3-án erre a világra jöttem. Mindkét szülőmnek sok testvére volt, és én első fokon ebben a nagycsaládban, az unokatestvéreim társaságában „szocializálódtam”, bár nagybátyáimnak és nagynénéimnek általában már csak két-két gyermekük volt, vagy annyi sem. Nekem is „mindössze” csak egy húgom született.  Unokatestvéreim együttvéve mégiscsak elég sokan voltak, és lelki formálódásomban fontos szerepük volt, mert a rokoni környezetben otthon éreztem magam. Ez ma már csak igen kevés fiatalnak adatik meg.

Érettségi után öt kolozsvári esztendő következett (1960-65) a Babeş-Bolyai Egyetem biológia karán. A két egyetemet odakerülésem előtt egy évvel egyesítették, és tanúja lehettem, hogy a kezdeti fogadkozások ellenére fokozatosan miként románosították. Az akkori még az igazi Kolozsvár volt, nem ezeknek az azóta épült szörnyű külvárosi negyedeknek a konglomerátuma. A nyitott ablakok évszakaiban a magánházakból – a városközponthoz közel vagy attól távol – akkor még inkább a magyar rádió műsorát lehetett hallani.

Az egyetem után Nagyváradnak a ma Váradhegyaljának nevezett (eredeti neve: Fugyivásárhelyi Hegy) külváros iskolájába kerültem, ahova busz még nem járt, de a villany, és a telefon sem jutott el odáig. A város első Körös-hídjától egy gübbenőkkel teli, kaviccsal leszórt úton hat kilométer oda, hat vissza – gyalog vagy kerékpáron. Akkoriban kollektivizált terület volt, és szinte kizárólag magyarok lakták. Télen kora reggel, de főleg a délutáni osztályokban petróleumlámpákkal világítottunk.

Eredetileg kutató biológus szerettem volna lenni, de itt a gyerekeknek köszönhetően megszerettem a tanítást.

Mikor a hegyi iskolát gyermekhiány miatt bezárták, egy felnőtteket oktató esti iskolába kerültem. Néhány év múlva ezt az oktatási típust hivatalosan eltörölték; ekkor egy másik külvárosi iskolába helyeztek, ahol főleg cigánygyermekeket tanítottam. Mindhárom intézmény általános iskola volt, ahol öt-nyolc osztályos tanulók tartoztak hozzám. Felsőbb osztályokban is szívesen tanítottam volna (erre ötéves egyetemi tanulmányom feljogosított), de tizennyolc esztendei tanári pályám során soha nem értesültem arról, hogy Nagyvárad valamelyik líceumában (gimnáziumában) valaha is megüresedett természetrajztanári állást hirdettek volna meg.

Közben a Nagyváradi Ady Endre Irodalmi Körben tevékenykedtem, 1977 nyara után Ilonával, a feleségemmel együtt. Szerintem ez méltó előjátéka volt annak, amit az Ellenpontokban csináltunk.

 

Benneteket 1980. október 3-án ismertelek meg. A pontos dátumot azért tudom, mert a Péntek esti szabadságunk (A nagyváradi Ady-kör húsz éve) című könyvből /Bihari Napló kiadó, Nagyvárad, 1998/ olvastam ki. Akkor került sor az Ady körben egy irodalmi pályázat eredményhirdetésére, amire én is jelentkeztem. Arra emlékszem, hogy utána nálatok a Körös utcában gyűltünk össze. Akkor úgy éreztem, hogy megtaláltam azt a társaságot, ami addig nagyon hiányzott elszigetelt létünkben. A te számodra mi volt az Ady-kör?

Az Ady-kör egy rokonszenvekkel és ellentmondásokkal átszőtt társaság volt, amely valami értelmeset akart csinálni. A közös tevékenység terepe mindenekelőtt a magyar kultúra volt, amelynek égisze alatt – egyéniségünk megélésével egy időben – a nemzetiségi önvédelmet kerestük. Ez különböző szinteken történt. Amikor kezdő (vagy már nem is olyan kezdő) tollforgatók műveit vitattuk meg, az est első pontjában rendszerint a város egyik magyar értelmiségi szakembere számolt be tevékenységéről. Máskor erdélyi és Románia más tájain élő neves magyar kulturális személyiségek tartottak előadást. Az Ady-körhöz hasonló kolozsvári, nagykárolyi, aradi, temesvári társaságokkal is ápoltuk kapcsolatainkat. Közben sokat vitáztunk, és tapogattuk problémáink kimondhatóságának a román kommunista diktatúrában átléphetetlen határait. Egy sokféle emberből összeállt közösség voltunk, hasonló célokkal és élményekkel.

 

Az Ady kör előadásaiból számomra a Robotos Imre, Balogh Edgár valamint a Bágyuj Lajos (mert azt én szerveztem) estje maradt meg. A Robotos és a Balogh Edgár estnek az anyaga talán valahol meg is van másolatban. Neked van kedvenc emléked? Gondolom több is. Idézz fel egy néhányat?

Ki kell emelnünk, hogy minden pénteken tartottunk köri ülést, és havonta legalább egy máshonnan érkezett meghívottunk volt. Talán ezek között a találkozók között találjuk a legemlékezetesebbeket. Igazi élmény volt a köri ülés, amikor Szabó T. Attila nyelvész, Kallós Zoltán néprajzkutató és népzenegyűjtő, Jakó Zsigmond vagy Imreh István történészek (természetesen még több nevet is sorolhatnék) voltak a vendégeink. Én azt is felejthetetlennek tartom, amikor Boér Ferenc szavalóestet tartott nálunk, vagy Gálfalvi György Marad a láz című kötetét beszéltük meg, amelyre sokan érkeztek Erdély különböző részeiből.

Két köri ülést emelnék ki, amelyeken „rázós” témákban próbáltuk megfaggatni vendégeinket. Balogh Edgár Közügy és szellemiség című előadásán számos általa szokásosan használt kifejezést hallottunk, mint például népszolgálat, közügyi szolgálat, nemzetiségünk nyelvromlása, a magyar szakszókincs megszerzésének fontossága, a nemzetiségi önösszeszedés és önmegvalósítás. Közben hosszabban időzött legkedvesebb témájánál, a népek közötti híd kérdésénél. A kör tagjai közül néhányan – szép együttműködéssel – rákérdeztünk, hogy a beszédében igényelteket miként lehet a valóságban megvalósítani. Hiszen az anyanyelvi oktatás szűkössége, a magyar nyelvű romániai könyvkiadás sok hiányossága, a magyarországi folyóiratokra való előfizetés lehetetlensége, a folyóirat- és újságkiadásnak papírhiány miatti korlátozása és sok más egyéb is akadálya annak, hogy az általa említett fogalmak tartalommal megtelhessenek. A „népek közötti híd” pedig mondvacsinált fogalom, hiszen a másik felet sem a nyelvünk, sem a kultúránk, és egyáltalán ez az egész „hídépítés” nem érdekli.

Balogh Edgár kijelentette, hogy az ő előadása nem erről szólt, és gyakorlatilag kitért a nekünk adandó válasz elől. Tekintettel a romániai helyzetre, akár gúnynak is vehettük, amikor arra biztatott minket, hogy ezeket a kérdéseket illetékes instanciáknál, például képviselői találkozókon vagy pártgyűléseken vessük fel.

Ugyancsak izgalmas volt a Kovács József történész és központi bizottsági tag, az Államtanács alelnöke előadását követő beszélgetés. Vendégünk a váradi várnak a törökök általi 1660-as ostromáról és bevételéről beszélt.

Abban az időben sorra jelentek meg kismonográfiák Románia különböző megyéiről. Bihar megyéről a nagyváradi múzeum „szakértői” írtak, és mivel Kovács József magas párt- és állami funkciókat viselt, duplán illetékesnek éreztem arra, hogy részletesen felsoroljam neki, mi minden maradt ki az említett könyvecskéből. Olvasójának úgy tűnhet, mintha magyarok az elmúlt évszázadokban alig éltek volna a megyében. Ami említés történik rólunk, az főként elmarasztaló megállapítás.

Kovács József a „mindjárt megy a vonatom” felkiáltásokkal próbált engem félbeszakítani. Végül azt válaszolta, hogy a bihari magyar történészeknek mindezt a múzeum román szakembereivel kellene vagy kellett volna megbeszélniük, és tájékoztatni kellene őket a magyar történettudomány eredményeiről.

Később nagyváradi ismerősei elmondták: a történész, aki magas funkcióiban jól értette a helyzetet, érdeklődött tőlük, nem lett-e valami bajom (nyilván az állambiztonsági szervekkel) a felszólalásom miatt. Mondtam, üzenjék vissza neki, hogy egyelőre nem lett.

Egyébként ennek a két köri ülésnek az anyaga megvan a honlapomon az Ady-köri anyagok cím alatt. Lásd: <tothkarolyantal.se>,

 

Mint már említettem az első köri részvételem után nálatok a Körös utcai lakásotokban gyűltünk össze. Ezek az összejövetelek jelentették igazán a nagy élményt, mert szabadon, (de nem kockázatmentesen, amint azt későbben tapasztalhattuk) lehetett ismerkedni, beszélgetni, vitatkozni. Te hogy emlékszel ezekre a kör utáni összejövetelekre, beszélgetésekre?

Ezek nagyon fontosak voltak, mert azon kívül, hogy ott vendégeinkkel magánbeszélgetésekben is megerősíthettük a kapcsolatot, itt született meg az a légkör, amely megkönnyítette az Ady-kör működését. Olyan atmoszféra kialakulását tette lehetővé, amelyben eltompultak a nézetbeli és személyi ellentétek, és így erősödött a közös munka lehetősége.

Az állambiztonsági szervek természetesen nagyon nem szerették az ilyen összejöveteleket. A megfélemlítés különböző módszereivel teljesen politikamentes baráti társaságok találkozásait is beszüntették. Talán ismervén az Ady-kört érintő nyílt beavatkozásokra adott reakcióinkat, rendőrök a „túl sok látogató” miatt azt az idős asszonyt fenyegették meg, akinél udvarunk lakóinak házkönyve volt. Később – elriasztásul – két-három héten át szekusokkal megrakott kocsik álltak a kapunk előtt, és minden vendégünket látványosan hazakísérték.

Persze, az állambiztonsági szervek tudták, hogy nem „összeesküvést szövünk”, már csak azért is, mert a besúgóik kétségtelenül ott voltak közöttünk. De egy-két ember a kísérgetéseik vészjósló hatására, a nálunk tartott összejövetelekről legalább egy ideig elmaradt. Pedig nagy kár, ha – noha nem követünk el semmi törvénybe ütközőt – mégis engedünk a félelemnek.

 

Az Ellenpontok ma már a történelem része, az erdélyi magyarság megmaradásért való küzdelmének egyik lényeges momentuma és dokumentuma. Habár az érdeklődő ma már megtalálja e folyóirat autentikus forrásanyagát, mégis az az érzésem, hogy a történészek még ma sem kezelik jelentőségének megfelelően, mintha még nem épült volna be a közgondolkodásba. Ezt annak alapján mondom, hogy átnéztem egy pár, a romániai magyarság történetével foglalkozó kiadványt. Ezért is kérlek, elevenítsd fel röviden a történetét, szerkesztőket (akik akkor a börtönnel játszottak) a leglényegesebb pillanatokat, írásokat (Programjavaslat, Memorandum).

Az Ellenpontokat a magyarországi szamizdatkiadók működéséből ihletődve, Ara-Kovács Attila alapította és szerkesztette Nagyváradon. Az odaátiak felszereléssel és anyagokkal is támogatták. Ara-Kovácson kívül a szerkesztőség tagjai voltak: Szőcs Géza, Tóth Ilona (a feleségem) és jómagam. A lapban közölt legfontosabb anyagok erdélyi szerzők tollából származtak, akik a nevüket eltitkolták, hiszen egyébként az Ellenpontok az állambiztonsági szervek jóvoltából már az első szám után megszűnt volna. A legtöbbet Ara-Kovács Attila, Keszthelyi András (akkor egyetemista) és én közöltem, Molnár János református lelkésznek is megjelent néhány írása.

Hat személy egyírásos szerzőnek tekinthető, mint Tőkés László, Takács Ferenc László, Szilágyi Sándor (ugyancsak lelkész) vagy Mészáros István. Lényegében ebbe a csoportba tartozik Szőcs Géza is, bár a saját írásán kívül egy hírt is megjelentetett, melyben Lăncrănjan Erdélyről szóló magyargyűlölő könyve miatti csoportos tiltakozásokról számolt be. A Programjavaslat szerkesztőségi megbeszélésekor volt néhány hasznos észrevétele. Ezek szellemében Tóth Ilona írta át a dokumentum vonatkozó helyeinek a szövegét. Ezt megelőzően Ilona részt vett egy Ara-Kovács rendezte hármas beszélgetésünkben, amely szintén megjelent a lapban.

Tíz ember nevesített írásait találjuk a folyóiratunkban. Ezek külföldiek voltak vagy velünk nem rokonszenvező hazai kortárs románok.

A folyóirat első száma 1982 márciusában jelent meg, bár ’81. december van ráírva. A sokszorosítás írógéppel történt az Ara-Kovács lakásán, minden szám öt példányban. Összesen nyolc szám jelent meg abban az esztendőben. Az utolsó kettőt a feleségemmel ketten alagsori lakásunkban sokszorosítottuk a lengyel rámka módszerrel ötven-ötven példányban.

Az Ellenpontok legfontosabb dokumentumai a nyolcas számban vannak. A Programjavaslatban a román állammal szembeni nemzetiségi követeléseinket igyekeztem részletekre kiterjedően összefoglalni. A Memorandum a madridi utókonferenciához szól, és többek között arra hívtam fel benne a figyelmet, hogy az egyéni jogok nem biztosítják egy kisebbség megmaradását, ehhez közösségi jogok megfogalmazására és érvényesítésére van szükség.

Az állambiztonság november 7-én Nagyváradon lecsapott, és három helyen egyszerre végzett házkutatást. A vizsgálódásaikról szóló fenyegető hírek miatt egy héttel korábban úgy döntöttünk, hogy beszüntetjük a lapot, és mindent, ami bizonyíték lehetett volna ellenünk, eltüntettünk. Az Ellenpontoknak nyomát sem találták a házkutatások során.

 

Ami az Ellenpontok társadalmi fogadtatását a máig számított utókorban illeti, magam is furcsállom, hogy illetékes szakemberek között nincs olyan, aki ezt a szamizdatot tanulmányozásra és kiértékelésre méltatná. De ennek túl nagy jelentősége nincs. Sokkal furcsábbnak találom, hogy a gyakorlati politikusok között (tudtommal) egy sem akadt, Erdélyben sem, aki az aktuális nemzetpolitikai célkitűzésekben a Programjavaslat azon pontjaira hivatkozott volna, amelyek az elmúlt harminc év alatt is megvalósulatlanok maradtak.

Tőkés Lászlónak köszönhetően a Programjavaslat egyetlen mondatának egy kis részlete közismert ma is: „… valahol benn is meg kellene végre bontani a hallgatás falát…”.

 

Akik nem éltek közvetlen környezetetekben azok csak a Szabad Európa Rádió hullámhosszán hallhattak a lapról. Romániában hírzárlat volt. Milyen visszhangja volt nyugaton? Mennyire torzultak a hírek, miközben átszivárogtak a vasfüggönyön?

Ilona, a feleségem éppen mostanában talált az egyik nyugati magyar nyelvű honlapon egy alacsony színvonalon fogalmazott és Ellenpontokról kifejezetten zagyvaságokat tartalmazó szöveget.

Nem tudom, ki juttatta ki a híreket Nyugatra, de akadtak bennük pontatlanságok. Az akkori téves állításokra már nemigen emlékszem. Inkább csak a bennünket érintő maradt meg: az terjedt el, hogy a Tóth házaspárt a szekuritátén megkínozták. Nos, a feleségemet szerencsére nem bántották.

Amint azt Kasza László az Ellenpontokról 2001-ben elkészült, Seregi Zoltán rendezte filmen (csak évek múlva sugározta két magyar tévécsatorna) elmondta, hogy a Szabad Európa Rádió közvetlenül hozzájuk eljutott híreket nem közölhetett, csak miután azokat valamelyik nyugati magyar lap lehozta, vagyis ha volt nyomtatott forrás, amire hivatkozhattak. Többé-kevésbé apróbb hibák így a rádióadásba is bekerültek.

A nyugati visszhangról kevés értesülésünk volt. Azt viszont hallottuk, hogy a szamizdatunkról szóló híreknek, különösen, miután a SZER a Programjavaslatot és a Memorandumot is beolvasta, nagy hatásuk volt a Kárpát-medencei magyarokra, főleg az értelmiségiekre.

 

Mi volt a román állam reakciója és az állambiztonsági szervek reagálása az Ellenpontok szerkesztőinek leleplezése után?

Az állam reakciója az állambiztonsági szervek magatartásán keresztül szűrődött le hozzánk, hiszen a szekuritáte (népi becenevén „a szeku”) végül is magasabb parancsoknak engedelmeskedett.

A feleségem és én biztosak voltunk abban, hogy a nyomozás során végül ránk találnak, és többévi börtönre számíthatunk. Az akkori büntető törvénykönyv öt és tizenöt év között mérte ki azt, ami tettünkért járt. Néhány ellenzéki gyanús körülmények között halt meg akkoriban; egy hasonló sors lehetőségét a magunk esetében sem lehetett kizárni.

Utólag azonban valószínűnek tűnik, hogy már kezdetben sem volt szándékukban bűnügyi eljárást kreálni az ügyünkből. Persze akkor az Ellenpontok Programjavaslata és Memoranduma már kijutott Nyugatra, és a helsinki értekezlet madridi utókonferenciájának több résztvevője már meg is kapta azokat. Ezt a tényt a román állam nem vehette semmibe. Ezért későbbi megítélésem szerint Sălăjan Ioan őrnagy (akkor azt hittem, biztosan legalább alezredes, mert Nagyváradon ő vezette a „Románia elleni ellenséges tevékenységek” kivizsgálását) talán nem hazudott, amikor 1982. november 7-én este bejött a szobába, ahol a kihallgatásom zöme folyt. Azt állította, hogy ha elmondok mindent, amit az Ellenpontokról tudok, akkor végeztünk is. Mehetek haza, és számunkra a továbbiakban semmi következménye nem lesz az ügynek. Ezt azon az éjszakán többször is megismételte.

Természetesen nem hittem neki, olcsó fogásnak tartottam a szavait. Úgy ítélem meg, hogy akkor sem vallhattam volna, ha hiteles ígéretnek tartom a szavait, mert ha könnyen szóra bírhatnak, alkalmasnak találhattak volna arra, hogy besúgónak beszervezzenek, s ehhez többféle eszközt latba is vethettek volna.

A vallatásom kezdetétől számított néhány napon át azt hittem, hogy Ara-Kovács Attilát és Szőcs Gézát is úgy verik, kínozzák, mint engem. Rövidesen megtudtam azonban, hogy ez az én „kiváltságom”volt, és csak találgathattam, hogy miért. Csupán most, a szeku titkos dossziéihoz való hozzáférhetés után ismertem meg a valódi okot.

Akkor ősszel Király Ernő nagyváradi ügyvéd egy találkozásunk alkalmával megkérdezte, nem tudnék-e keríteni neki bár egyetlen példányt az Ellenpontokból? Ara-Kovács Attila akkoriban kért, találjak valakit, akinél a folyóiratunk számait el tudnánk rejteni. Megkérdeztem tőle, Király jó lesz-e? Ara-Kovács jónak találta. Így került szamizdatunk rajtam keresztül az ügyvédhez.

Király Ernő, Bărdac Ioan néven, szinte szenvedélyes elhivatottsággal írta a jelentéseit – természetesen nemcsak rólam – a román állambiztonsági szerveknek. A folyóiratpéldányokat – mielőtt, még a lebukásunk előtt nekem visszaadta – a szeku kölcsönvette tőle. Ezek után már csak ki kellett verni belőlem, hogy honnan vannak. A vallatás során Sălăjan azzal igyekezett elterelni a Királyt illető gyanúmat, hogy kétszer is kifakadt: neki Kolozsvárról kellett megtudnia, hogy mi történik itt, Nagyváradon!

 

Életetek az anyaországban, Magyarországon hogyan alakult? Minek köszönhető, hogy tovább kellett menjetek?

Magyarországon nem kellett tartanunk a biztonsági szolgálat üldözésétől, durvaságaitól, attól, hogy valami közlekedési baleset áldozata lehetek, mint ez Romániában némelyekkel megtörtént (bár amikor Budapesten a metróra vártam, a szerelvény beérkezésekor mindig megnéztem, ki áll a hátam mögött). Csak éppen élni nem hagytak. Flóra néni (Illyés Gyuláné) jóvoltából egy egyszobás lakásban éltünk. A különböző hivatalos szinteken való otthonkereső próbálkozásaimban szinte egy visszautasításra sem érdemesítettek. Jó ismerőseink segítettek munkához jutni, de biztos munkahely, nem jutott nekem. A felvételi kérvényeimet, több ízben is, teljesen átlátszó mondvacsinált ürügyekkel utasították el.

Folytatni szerettem volna azt a munkát, amit nemzetem érdekében az Ellenpontokban megkezdtem. Ezért megalakulása után a Széchényi Könyvtárban székelő Magyarságkutató Csoport tagja szerettem volna lenni. Amikor 1988 februárjában megtudtam, hogy a „fehér házból” (a pártközpontból) szóltak le, hogy engem ne vegyenek fel, akkor dőlt el, hogy végleg elmegyünk.

De előzőleg is hányszor mentem azzal haza, hogy azok, akikre Erdélyből való eljövetelünkkor számítottam, nem akarnak befogadni! Ennek egyik magyarázata az is lehetett, hogy én nem voltam hajlandó senki udvartartásába belépni, de legfőbb okát Für Lajos „Fölrepülni rajban”- Utak a Fórumba című könyvéből tudtam meg (Püski, Budapest, 2007, 241-242. o.). Ezt írta rólam: „A sovány, magas, kemény arcú, villogó szemű tanár rendszerint sarkosan fogalmazott, ha bárkiről vagy bármiről kérdezték. Nem szívlelte a megalkuvó embereket.”

Elmondta, hogy a lakiteleki találkozón egy új párt megalakítását javasoltam, az ugyanis Magyarországon semmiféle jogszabályba nem ütközik, és szerintem a „valóságos demokrácia” nevében vetélytársa lehetne az MSZMP-nek. Ez az eset némelyek számára kétségtelenül ugyancsak a „furcsa” nyughatatlanságom bizonyítéka volt.

Für Lajos így folytatja: „Megvallom, amit akkor másokkal is megosztottam: ezt a furcsa, kissé rámenős viselkedést nemcsak érdessége miatt érezte az ember nehezen tolerálhatónak. Ami rosszabb, esetenként még gyanú is képződött bennem: nem lehet, hogy Tóth tanár úr szándékosan provokálja az embert? Vagy azért, mert az odaáti megpróbáltatások erősen megviselték az idegrendszerét és megbillentették az arányérzékét, torzították józan mérlegelő-képességét? Vagy azért – s ez volt a rosszabb »asszociáció« –, mert szögletes, szurkálódós mondatait esetleg valamilyen »szerepvállalás« motiválná?”

Ez persze azt jelentette, hogy nemcsak „provokátor” vagyok, hanem – ne adj Isten! – még besúgó is. Nagyon szeretném tudni, vajon mire gyanakodott akkor a szerző: a magyar hatóságoknak, vagy a román titkosszolgálatoknak jelentgettem? Netán mindkettőnek?

Miután mi elmentünk Svédországba, aztán Kanadába, és végül ma is az előbbiben élünk, felidéződnek bennem a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Körnek a veszélyességi vonalat néha átlépő szókimondása és belső demokráciája. Lehetséges, hogy ha egyszer módunkban lett volna Für Lajost meghívni egy találkozóra, talán ő is azt mondta volna aztán, amit Orbán Károly, Nagyvárad főépítésze nyilatkozott az erdélyi Művelődés című lap riporterének, miután alaposan megfaggattuk: „Az ellenségeimnek kívánom, hogy hívják meg őket az Ady Endre Irodalmi Körre.”

Hátha Für Lajos megtisztult volna egy hasonló Ady-köri megpróbáltatás után, és rájött volna, hogy valójában kik vagyunk.

Ilona, a feleségem, depressziós volt, engem pedig szívritmuszavarok gyötörtek, amikor két kisgyermekünkkel, valamint az első házasságomban született nagyfiammal nekivágtunk a nagyvilágnak. Ez 1988. március 30-án történt, aznap, amikor a Fidesz megalakult – éppen annak a joghézagnak az alapján, amelyre Lakiteleken előző ősszel egy antikommunista párt létrehozására vonatkozó javaslatomat alapoztam.

 

 Svédországban megtaláltad azt, amire vágytál? Szabadság, nyugalom…

Maradjunk is ennél a két fogalomnál. A társadalmi szabadság mindig viszonylagos. Nyugati formáját otthon, Erdélyben, de még Magyarországon is sokkal értékesebbnek és valósabbnak hittük annál, mint amit Kanadában vagy Svédországban találtunk. Az igazság az, hogy a nyugati (és általában a globalizációra törekvő) világban még a bűnözés bizonyos foka és fajtái is sokkal megbocsáthatóbbak, mint az, amikor az ember a tömegkommunikáció zöme által is ránk zúdított, „politikailag korrekt” diktatórikus gondolati kényszerek ellen vét. Ebben a világban a törvényszegésen kívül mindent szabad. Nos, hát a szabadság nem ez.

Az ember akkor szabad, amikor minden külső kényszer és tilalom ellenére azt mondja és teszi, ami (erkölcsileg) helyes. A szabadság a lelkünkben születik, és felemel minket, még ha néha nehéz kockázatot vállalunk is érte. Az a társadalom, amely megengedi ezt nekünk, vagy még biztat is rá, még az sem szabad, hanem csak tisztességes. Márpedig ilyen a földön nemigen létezik.

Lelkünk megküzdött szabadsága adhat belső nyugalmat. A társadalomban viszont csak akkor lelünk „nyugalmat”, ha beletörődünk abba, hogy alávetjük magunkat becstelen elvárásainak is. Isten óvjon meg engem – és mindnyájunkat – az ilyen nyugalomtól.

 

Mivel foglalkoztál és foglalkozol? Annyit tudunk, hogy folyamatosan írsz különböző kiadványokba. Eddig hány köteted jelent meg és hány várja a megjelenést?

Tényleg sok időt szentelek az írásnak. Persze ez nem azt jelenti, hogy sokat írnék, mert nekem nem megy könnyen, ezért gyorsan sem. Az utóbbi időben olvasni sem olvasok sokat, inkább csak azt, amire megírandó gondolataim összeszedéséhez és kibontásához van szükségem.

Eddig két kötetem jelent meg (Az egyik: Hova-továbbAz Ellenpontok dokumentumai, esszék, tanulmányok, Magyar Ökumenikus Önképzőkör, Stockholm – Savaria University Press, Szombathely, 1994. A másik: Út a magányos tüntetésig – Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal – Tóth Károly Antal interjúja Adorjáni Imre Istvánnal, KAPU könyvek, 2007). Még vagy három antológiában is megjelentek esszéim. Jelenleg négy könyvem anyaga van a számítógépemben (folyóiratokban közölt írások), de a kiadóknak nincs pénzük rá. Nekem sincs.

 

Mivel mi elég gyakran beszélgetünk, tudom, hogy nagyon tájékozott vagy a magyar és világpolitika eseményeiben. Minden érdekel, ami itt (Magyarországon), otthon (Erdélyben, Romániában) és a nagyvilágban történik. Ezért merem megkérdezni, hogy te lélekben hol élsz?

Én lélekben mezsgyék kereszteződésénél élek. Ha ezt higgadtan tudomásul képes az ember venni, akkor sokat nyerhet vele. Nekem ez nem igazán sikerül. Közben várom, hogy mikor nyílik meg előttem az az ösvény, amely utam végső céljához vezet. Ahhoz, amely ezt a kérdésedet már feleslegessé teszi.

 

Még egy kérdés izgat, hogy mi az önazonosságod (identitásod)? Te minek nevezed magad: erdélyi magyarnak, Svédországban élő magyarnak, világpolgárnak, vagy csak egyszerűen magyarnak?

Hát világpolgárnak a legkevésbé. Az ilyen ember általában kiteljesedettnek érzi magát, pedig valójában nyomorék. Egy olyan éretlen embrió, amelyikről levágták (vagy maga vágta el?) a köldökzsinórt.

Persze, hogy magyar vagyok. Így, egyszerűen.

 

 

Budapest - Göteborg, 2012. október
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Értékesítés Ösztönzés - Kasza Tamástól

► Az értékesítés ösztönzés a fő probléma bármely olyan cégnél, mely a jelen körülmények között fejleszteni kivánja értékesítési módjait.

ertekesitesosztonzes.hupont.hu

2. Hulladékszállítási engedély ügyintézése

► Nem veszélyes hulladékszállítási engedélykérelem készítése országosan! +36708825876 Perfect Complex Build Kft

engedely.hupont.hu

3. Erdélyi Szövetség

► "Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

erdelyi-szovetseg.hupont.hu

4. ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG, ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ GUMISZŐNYEG

► Ha nem megrázó élményeket akar, akkor a megoldás ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG !

elektromos-szigetelogumi.hupont.hu

5. Enikő Bali

► Geologist, Current residence: Reykjavík, Iceland (Home: XV. district (Rákospalota), Budapest, Hungary)

enikobali.hupont.hu

6. Egy- és kétszemélyes elektromos kisautó 1 éves kortól 8 éves korig!

► Több mint 80-féle elektromos kisautó, a legjobb áron nagy kedvezménnyel, szülői távirányítóval! AUDI, FORD, MERCEDES, BMW, JAGUAR, VOLVO, NISSAN liszenszes elektromos kisautók!

elektromoskisauto.hupont.hu

7. MAGYAR RÉGIZENEI TÁRSASÁG

► CÉLJA MINDEN RÉGIZENEI MŰ HISTORIKUS ELŐADÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR ZENÉRE.

earlymusic.hupont.hu

8. Expressz Szervizek | Expressz Szolgáltatások | Expressz Termékek

► Oldalak amelyek expressz, gyors szolgáltatás, és gyorsszolgálat árak, futárszolgálat rendelés, gyorsszervíz, nonstop - éjjel-nappal azonnali kiszállással hibaelhárítás.

expressz-oldalak.hupont.hu

9. Színes Útitárs

► Támaszt nyújtó és feltáró beszélgetések, önismeret, kineziológia, stresszoldás, asztropszichológia

eletvezetesitanacsado.hupont.hu

10. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

5. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

6. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

7. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

8. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

9. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

10. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

11. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

12. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

13. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

14. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

15. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

16. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

17. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

18. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

19. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

20. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

21. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

22. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

23. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

24. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

25. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

26. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

27. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

28. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

29. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

30. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

31. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

32. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

33. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

34. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

35. SEAT ALKATRÉSZ MISKOLCON! SEAT alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► SEAT gyári-, utángyártott alkatrészek minden típushoz! ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, AROSA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, INCA LEON, TOLEDO

seat-alkatreszek.hupont.hu

36. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

37. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

38. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

39. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

40. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

41. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

42. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

43. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

44. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

45. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

46. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

47. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

48. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

49. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

50. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

51. Bontott alkatrészek reális áron

► Nálunk nagyon sok mindent megtalál. Használt, bontott alkatrészek garanciával!

kalapos.hupont.hu

52. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

53. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

54. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

55. OLCSÓ AZONNALI TEHER TAXI - SPRINT EXPRESS

► Azonnali Olcsó Költöztetés Szállítás Fuvarozás Tehertaxi, hétvégi bútorszállítás, háztartási gép szállítás. Fix díjal vagy óradíjal azonnalra rendelhető minden nap.

sprintexpress.hupont.hu

56. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

57. "C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

► Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

cevrajzosevangelium.hupont.hu

58. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

59. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

60. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

61. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

62. DR. TÓTH LORETTA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS TATA

► 2890 Tata, Alkotmány u. 16. Bejelentkezés: 06-30-5120214 - Felnőtt és gyermek teljes körű fül-orr-gége szakorvosi vizsgálat, arcüreg ultrahang, allergiavizsgálat, hallásvizsgálat, góckutatás, rákszűrés, fülakupunktúra, homeopátia, természetgyógyászat

drtothloretta.hupont.hu

63. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

64. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

65. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

66. Darázsirtás azonnal 06 70 424 9142

► Non-stop darázsirtás azonnal, garanciával Budapesten és országosan, 06 70 424 9142, darazsak irtása házilag tanácsok.

darazsirtasa.hupont.hu

67. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

68. Olcsó termőföld szállítás

► Akár 1 m3, olcsó termőföld szállítás Budapesten és környékén 06 30 90 30 300!

termofoldszallitasa.hupont.hu

69. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

70. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

71. MINŐSÉGI ANGOL HASZNÁLTRUHA - BÁLÁS RUHA NAGYKERESKEDÉS

► - HASZNÁLT RUHA, BÁLÁSRUHA NAGYKERESKEDÉS - Originál bontatlan nyers bálák és fajtára válogatott szezonális áruk OLCSÓN, JÓ MINŐSÉGBEN! KÖZVETLENÜL AZ IMPORTŐRTŐL!

angolbala.hupont.hu

72. Buli Szeged- Sziki Gyöngye Presszó,rendezvény,buli, programok Szegeden

► - Ha igazán jó bulit akartok ,válasszátok a Sziki Gyöngye Vendégházat ! Alkalmi rendezvényre bérelje ki a hangulatos klubhelyiséget ! -szegedi szállás olcsó, szegedi olcsó szállás - programok Szegeden- szegedi buli, bérelhető klubhelyiség

szegedbuli.hupont.hu

73. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

74. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

75. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 28
Tegnapi: 19
Heti: 126
Havi: 962
Össz.: 128 876
Oldal: "Ellenpontok"- szellemi ellenállás 1982-ben Nagyváradon. Spaller Á- interjúja Tóth Károllyal
Erdélyi Szövetség - © 2008 - 2018 - erdelyi-szovetseg.hupont.hu