Erdélyi Szövetség

"Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

 

Spaller Árpád

Számvetés és életmű - Lipcsey Ildikó és Erdély

 

Az első könyve, amelyik a kezembe került az erdélyi autonómiákról szólt. Akkor még nem ismertem Ildikót. Mi Erdélyben a saját bőrünkön tapasztaltuk a történelmi változásokat, melyek a mindennapok küzdelmeiben jelentkeztek. Számunkra, kolozsváriak számára, nem sokat jelentett a Magyar Autonóm Tartomány léte. Részesei voltunk iskolánk, az Ady Endre líceum „elsincaiosításának", az egyetem elrománosításának. (Az Ady Endre líceumot átnevezték Ady-Şincai névre, ezzel megszüntetve a líceum tiszta magyar összetételét. A cél az elrománosítás volt.)

Természetesen szenvedő alanyai voltunk közösségi életünk szétverésének is. A középiskolai és egyetemi baráti társaságunk egyetlen tagja sem kapott munkahelyet Kolozsváron. Szétszórtak az ország különböző helységeibe, lehetőleg román környezetbe, hogy „szokjuk a rendszert". Magyarországra való kitelepedésünk után találtam rá Lipcsey Ildikó Erdélyi autonómiák című könyvére, mely rendszerezte, helyére tette az eddig kusza, töredékes ismereteimet erről a kérdésről. Ő fogalmazta meg pontosan érzéseinket, kételyekkel bőven átitatott reményeinket az új „román demokráciáról". A bevezető sorokban ezt írja: „Úgy tűnik, miután az 1989-es esztendő mindenhol, tehát Romániában is elhozta a fordulatot, megkezdődött a visszarendeződés, a demokrácia, a többpártrendszer, az európai normák felé, ismét kedvező történelmi pillanat előtt állunk: az együttműködés, a határok légiesítése, Egyesült Európa, azon belül: Egyesült Kelet- és Közép-Európa, kooperáció, önkormányzat, autonómia újból napirendre kerül."

A könyv végén keserűen állapítja meg: „1989. december 22-én Romániában is győzött a forradalom. Az eufória első pillanataiban úgy látszott: egymásra talált a román és a magyar nép. Ezek a pillanatok hamar elmúltak. Vádaskodás, ellenségeskedés, sőt pogromok a román fél részéről, fenyegetettség, rettegés a magyarság számára."

Ma már tudjuk, hogy mindaz, amit szerettünk volna, és amit Ildikó ilyen szépen megfogalmazott, hogy „Erdélynek a híd szerepen túl történelmi hivatása az, hogy az európaizálás, a nemzeti megbékélés modellje legyen Románia számára" illúzió maradt. Románia ma az Európai Unió tagja, anélkül, hogy megvalósult volna az erdélyi magyar autonómia, mint ahogyan a szlovákoknak sem kellett lemondaniuk a Benes-dekrétumokról ahhoz, hogy az EU tagjai legyenek.

A gyanakvással teli reménykedést az erdélyi magyarság a második világháború után már egyszer átélte és nagyon megsínylette. Ezt világította meg a Kurkó Gyárfás emlékére, Romániai Magyar Népi Szövetség az önfeladás útján (1944-1953), valamint A CASBIcímű dokumentum- és tanulmányköteteivel.

Az 1987-ben megjelent Kurkó Gyárfásról szóló dokumentumkötet, a Magyar Népi Szövetség elnökének újságcikkekbe öntött gondolatait, beszédekben kibontakozó elképzeléseit, politikai hitvallását, naivitással összefonódott egyenességét, az erdélyi magyarság iránti elkötelezettségét illusztrálja. A könyv a Kurkó cikkeken, beszédeken és tanulmányokon kívül  kortársak (Méliusz József, Beke György, Balogh Edgár valamint Sütő András) megemlékezését is közreadja, melyek közül Sütő András véleménye világítja meg legjobban az igazságot: „Tűnődéseidben földereng egy arc a közeli és távoli múltból; első pillantásra nem tudod, miért oly ismerős, majd szíven üt a hasonlóság: Kolhaas Mihály [Egy lócsiszár virágvasárnapja] meggyötört vonásai között felfedezed a Kurkó Gyárfáséit - kortársadét. Mindketten az igazság fanatikusai voltak, amiért az egyik (Kolhaas Mihály) halálra, másik (Kurkó Gyárfás) tizenhat évi börtön után őrületre ítéltetett."

A könyv lapjairól egy olyan ember képe bontakozik ki, aki tisztességes eszközökkel a román kommunisták iránti (sajnos) teljes bizalommal harcol az erdélyi magyarság jogaiért. Utólag azt is lehetne mondani, hogy naiv volt, pedig ez így nem igaz, hiszen tudta, hogy mi történik az országban, de hinni akarta, hogy: „... Erdély az erdélyieké volt és azoké kell, hogy maradjon mindig." (Világosság, 1945. szeptember 8-9.)

Miközben a Magyar Népi Szövetség feltétel nélkül kiszolgálta az akkori román és a szovjet kommunista politikát és Kurkó Gyárfás szavaival: „különös bizalommal tekintünk a Szovjetunió felé", addig „50-60.000 embert zártak internáló- és munkatáborba" (Méliusz József), akiknek a Scinteia szerint is 80 százalékuk magyar volt.

Az 1945. február 17-én a Miniszterelnökségnek küldött táviratában Kurkó Gyárfás tiltakozik az ellen, hogy „a román hatóságok Észak-Erdélyből igen sok békés lakóst letartóztattak, hadifogolynak nyilvánítottak és jogtalanul elhurcoltak. Ezek az ország különböző táboraiban a legembertelenebb bánásmódban részesülnek. Mind a földvári, mind a többi táborban az éhínség és a tífuszjárvány következtében naponta húsz-harmincat temetnek közülük. A tábor parancsnoksága a hozzátartozók segélynyújtását is megakadályozza. E táborokban uralkodó állapotok a fasiszta haláltáborokra emlékeztetnek, nagyobb mértékben, mint a hírhedt munkatáborok. Tervszerű merénylet ez az együtt élő népek demokratikus összefogása ellen. Kérjük azonnali vizsgálóbizottság kiküldését az ODA (Országos Demokrata Arcvonal) képviselőinek részvételével". A táviratrészletet Lipcsey Ildikó másik, már említett könyvéből idéztem, melynek címe: A Romániai Magyar Népi Szövetség az önfeladás útján (1944-1953). (Possum Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1998.) Ez a könyv nagyon szomorú bizonyítéka annak a ténynek, hogy a Magyar Népi Szövetség 100-as intézőbizottsága (vezetői), hallgatva a „Gróza Péter" által irányított zenekar szirénhangjára, önként feladta Erdélyt. 1945. november 15-18. között tartották a 100-as intézőbizottság ülését Marosvásárhelyen. Ezt a találkozót a román baloldal arra használta fel, hogy meggyőzze a magyarságot, hogy a nemzetiségi kérdést gyökeresen átalakították. Ezzel akarták elérni azt, hogy a Magyar Népi Szövetség mondjon le Erdélyről. A vitában - melyben Gróza is részt vállalt, nagyvonalú ígéretekkel a magyarság sorsát illetően - az az irányzat érvényesült, mely szerint Erdély nem jelentheti vita tárgyát a két ország között. A határozatot, melynek elfogadásában Kurkó Gyárfásnak jelentős szerepe volt, lényegében a román kommunisták fogalmazták meg. Az erdélyi magyarság, melynek csak egy kis hányadát képviselte a Magyar Népi Szövetség, több esetben is hangot adott elégedetlenségének, mondván, hogy „eladták Erdélyt".

Elsőként (1945. december 25-én) a Szociáldemokrata Párt Magyar Bizottsága kiáltványban tiltakozik: „Véget kell vetnünk annak az egyoldalú romániai politikának, amely a történelmi helyzet megkövetelte mérsékleten túlmenően megalkuvásokkal, a valóság elhomályosításával kísérli meg egy közel kétmilliós nemzetiségi demokratikus tömeget képviselni és vezetni". Ezekben a hetekben Márton Áron püspök levelet küld Petru Grozának. Ebben, a több mint egymillió romániai magyar katolikus nevében emelte fel szavát egy újabb „igazságtalan ítélet kimondása és végrehajtása ellen". Sajnos minden figyelmeztetés, tiltakozás ellenére az ítélet végrehajtatott, és Észak-Erdély újra Románia része lett.

Az erdélyi magyarság második világháború utáni életét és szenvedéseit nehezítette az Ellenséges Javakat Felügyelő és Kezelő Pénztár (román rövidítésben CASBI), amelyet a magyar állam, magyar állampolgárok, romániai magyar nemzetiségű állampolgárok ingóságainak és ingatlanainak, ipari és kereskedelmi vállalatainak, pénzintézeteinek elkobzása céljából hoztak létre.

Lipcsey Ildikónak A CASBI (Possum kiadó, 2001) című könyve válogatást ad azokból a dokumentumokból, melyek még ma is feldolgozásra várnak, és elénk tárják az erdélyi magyarság újbóli kirablását.

Azt, hogy a második világháború után mi történt velünk, az erdélyi magyarsággal, hitelesen bizonyítja a Páskándi Géza életéhez és művei keletkezéséhez nyújtott történelmi háttérvázlat. (Máramarosi Iza [Lipcsey Ildikó]: Páskándi Géza.Primor-Intermix kiadó, Budapest-Ungvár, 1994.)

Páskándi írói pályájának kezdete arra az időszakra esik, amikor „idétlen alkalmi versek" - meggyőződésből vagy nem, ma már nehéz volna megválaszolni - születtek ismert értelmiségiek tollából: „Nincs kibúvó, jövőnk parancsa / Szab az önvádnak is határt, / Jövőnkért harcolok. S e harcra / Vezessen a sztálini Párt" (Szabédi László). Ebben az időben nevezik - először, de nem utoljára - az erdélyi magyarokat „magyarul beszélő románok"-nak (Robotos Imre). (Erdélyi magyar sajtószemle, 1950. július, 5-6. szám. Megjelenési hely: Páris, szerkeszti: Albrecht Dezső. Megszületik a „magyarul beszélő román" fogalma: „Robotos Imre a kommunista párt magyar nyelvű hivatalosának a főszerkesztője így fogalmazta meg a magyarság jogállását: »A román népi demokráciában, a románokon kívül MAGYARUL BESZÉLŐ ROMÁNOK is élnek. Ne beszéljünk tehát magyar nemzetiségről.« Robotosnak ez a kijelentése még a jelenlévő Révai Józsefnek is heves ellenkezését váltotta ki.")

A börtönök zsúfolva vannak politikai, főleg magyar nemzetiségű elítéltekkel. Ekkor (1949. június 21.) tartóztatják le Márton Áron római katolikus püspököt, Kurkó Gyárfást a Magyar Népi Szövetség elnökét, Dr. Venczel Józsefet, Teleki Ádámot, Pásztai Géza ügyvédet és még hosszan lehetne sorolni azokat, akiktől a kommunista rezsim félt.

A magyarországi 1956-os forradalom jó alkalmat szolgáltatott a román rezsimnek arra, hogy folytathassa a már nagyon régen megfogalmazódott tervének megvalósítását, a homogén román nemzeti állam létrehozását. Ennek a tervnek egyik fő célkitűzése az erdélyi magyar értelmiség megsemmisítése volt.

A recept ismert volt. Előbb meg kellett tölteni velük a román börtönöket, egy részüket fizikailag meg kellett semmisíteni, majd következhetett a magyar középiskolák és a magyar nyelvű Bolyai Tudományegyetem felszámolása. Ezeknek az embertelen intézkedéseknek esett áldozatul Páskándi Géza, Varró János, Bartis Ferenc, Dávid Gyula, Takács Ferenc és még több tízezer ember.

Kádár romániai útja során (1958. február 20-28.) megerősítette a román pártvezetést abban, hogy bármit is csinálnak az erdélyi magyarsággal, ők nem fognak beleszólni. Idézet Kádár beszédéből: „A Román Népköztársaságban, ahol nincs elnyomás, a magyar nemzetiségűek szabadon fejleszthetik képességeiket... Nincs megkülönböztetés, nincs diszkrimináció, nincsen a magyar nemzetiségű román állampolgároknak semmi okuk a panaszra, szabad, demokratikus, a szocializmust építő hazában megbonthatatlan békében és barátságban élnek egymás mellett románok, magyarok és más nemzetiségűek." Világos beszéd volt. Az erdélyi magyarság most már biztos lehetett abban, hogy az anyaország magára hagyta, és kiszolgáltatta a román kommunista rezsim kénye-kedvének. Ha voltak is látszatengedmények egy-egy rövid időre, a mindenkori román politika gondoskodott arról, hogy az erdélyi magyarság saját hazájában, saját szülőföldjén ne érezze otthon magát. Folyamatosak voltak a zaklatások, a megfigyelések, a házkutatások nemcsak az alkotó magyar értelmiség körében, akikre sokkal jobban odafigyeltek, de az egyszerű embereket sem kímélték, ha alkalmat találtak rá. Mindenkire rájárt a rúd. Az egyszerű mindennapi életet élő, dolgozó ember egyszer csak arra ébredt, hogy gyermeke nem beszélhet anyanyelvén az iskolában, mert megtiltják, sőt bántalmazzák is ezért, vagy csak minden ok nélkül felkutatják a házát, könyvtárát, zaklatják a családját, burkoltan vagy nyíltan fenyegetőznek stb. Ez vezetett ahhoz az exodushoz, melynek méretei a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején elérték a Trianon utánit. A könyv végén három beszélgetést olvashatunk, melyeket Lipcsey Ildikó készített Páskándi Gézával.

E beszélgetésekben Páskándi érdekesen és meggondolkoztatóan fejti ki Erdély és benne a magyarság sorsát, jelenét és jövőjét. A könyvet ajánlom mindazoknak, akiket érdekel egyik legnagyobb írónk, Páskándi Géza életműve, valamint véleménye Erdélyről. A könyvben felfedeztem egy elírást is. A 83. oldalon az 1956-os események ürügyén a román hatalom brutális megtorló intézkedéseivel kapcsolatban olvashatjuk: „Az azonban bizonyos, hogy Sass Mihály érmihályfalvi lelkész nem az egyetlen volt, akit kivégeztek!" Helyesen Sass Kálmán. Mielőtt valaki félreértené, Lipcsey Ildikó pontosan tudta, hogy kiről van szó, hiszen az Utak és tévutak az erdélyi magyarság huszadik századi történetében című összefoglaló műben már helyesen, Sass Kálmán neve szerepel. Sass Kálmán lelkészt az 56-os események megtorlásaként 1958. február 19-én, több társával együtt letartóztatják, és halálra ítélik. A halálbüntetést végre is hajtották.

Az említett nagyszabású történelmi munka felöleli mindazokat a történéseket, melyeket az erdélyi magyarság Trianon óta egészen 1996-ig megélt. A könyv 1996-ban jelent meg először angol nyelven, majd két év múlva a magyar bővített változat is napvilágot látott. Ez összefoglalója mindannak, amit eddig több könyvében is leírt a román uralom alatt sínylődő erdélyi magyarság történetéről.

Ildikó többször is megcsillantotta írói, költői tehetségét. Ennek tanúbizonysága többek között a Nemzedéksirató című esszé- és vallomásgyűjtemény. Miközben emléket állít erdélyi barátnőjének, Salamon Anikónak önmagáról is beszél. Arról a végtelen rajongásról, mely egész életét Erdélyhez kötötte. Ahogyan ő mondta, igaz, hogy a történelem úgy rendelkezett, hogy Magyarországon szülessen, de Erdélyben fogant. Nemcsak értette, de érezte az ottani emberek életét, gondolkodását. Minden érdekelte, ami ebben a kis különleges országrészben történt. Nagyobb rálátással, mint az ottaniak, és talán nagyobb rajongással is érzékelte az ottani ízeket, emberi rezdüléseket, szenvedéseket. Járta Erdély eldugott vidékeit, kis falucskáit, ismerkedett az emberek életével, sorsával.

Ez a könyve áll hozzám a legközelebb, talán azért, mert egy évben születtünk, és ugyanahhoz a generációhoz tartoztunk, csak hát mi, ott Erdélyben, jobban be voltunk zárva a „magasan fejlett" szocializmus tyúkketrecébe, mint magyarországi honfitársaink. Magaménak érzem Ildikó kijelentését: „Tessék tudomásul venni: tőlünk, akik 1945 után születtünk elvették az életünket!"

A könyv második része: Erdélyi értelmiségiek az anyaországban, sok, ma is létező kérdést boncolgat. Ehhez csak azért nem merek hozzászólni, mert én is sokat átéltem, és akkor velem lenne teli ez az emlékezés. Egy mondaton azonban megakadt a szemem: „Gáll Ernő kéretlenül megtette azt, amit az erdélyi népi írók elmulasztottak: önkritikát gyakorolt. Miért? Mert mindannyian megírták a maguk szocreál verseit, a pártvezetőket dicsérő műveit, mert denunciálták kortársaikat, és nyugodtan elfoglalták egyetemi katedráikat, lakásaikat. A mulasztást, a hallgatást, a GYÓNÁST - feledékenységből, gyávaságból? - a legkiemelkedőbb írói teljesítmény, életmű sem helyettesíti." Sajnos nem mindenki élt a lelkiismeret diktálta lehetőséggel. Gyávaságból, gőgből? - ki tudja.

A könyv legjobban megrázó, felkavaró része „Egy rákos nő feljegyzései". Ez az az önvallomás, amit mindenkinek el kell olvasni. Erről más nem is írhat, csak aki éli, átéli. Ezt követi a legmélyebb emberi kérdésekről, az Istenről, a hitről, a szeretetről és nem utolsó sorban a közéletről szóló fejezet.

Lipcsey Ildikó tevékenysége társadalmi téren is megmutatkozott. Az Erdélyi Szövetség létrejöttétől kezdve aktív szerepet vállalt a szervezetben. A Szövetség, 1988-ban alakult meg, és attól kezdve megszakítások nélkül működik. Tevékenysége a kezdeti látványos akcióktól (nagy gyűlések, tanácskozások, memorandumok) az utóbbi években inkább a tudományosság felé fordult. Vezetését Lipcsey Ildikó 2002-ben veszi át Székelyhidi Ágostontól, és ezt a tisztséget egész haláláig tisztességgel és hozzáértéssel látja el. Nevéhez számtalan könyvbemutató, tanácskozás, tudományos összejövetel fűződik. Említésre méltó, hogy a szövetség égisze alatt, 1990-es kezdettel indult meg az ERDÉLYI MAGYARSÁG című lap, mely az egyik legrégebben megjelenő, Erdéllyel foglalkozó sajtókiadvány. A lap elődjét, melynek ugyancsak Erdélyi Magyarság volt a címe az 1970-es évek második felében (1978-ban) Brazíliában indították útjára. Az alapítója Zolcsák István (1921-2006), Brazíliában élő erdélyi származású vállalkozó volt. Amikor az itthoni politikai életben megindultak a változások, 1989-ben, Zolcsák a lapot Magyarországra telepítette. „Az Erdélyi Magyarság hazatér Magyarországra" - hirdette a lap utolsó, Amerikában nyomtatott száma 1989 tavaszán. Ennek ellenére elmondható, hogy csak a lap címe tért haza, mert Magyarországon egy teljesen új lap született. Az új főszerkesztő, Köteles Pál (1927-1991) a folyóirat fő célkitűzésének tartotta „egy a nemzeti érdekeket érvényesítő stratégia kimunkálásának kezdeményezését". „Végre meg kell értenünk - írta -, hogy az erdélyi magyarság kérdése nem román belügy, és nem is tartható meg a magyar-román viszonyrendszerben. Ez a kérdés jellegzetesen európai ügy, megoldásában felelőssé kell tenni minden európai hatalmat s minden ország társadalmát". Az 1989-ben leírt mondatok ma is érvényesek. A lap mindvégig ebben a szellemben képviselte az erdélyi magyarság érdekeit, noha a főszerkesztő személye és a szerkesztők is időközben kicserélődtek. A főszerkesztői tisztséget Köteles Pál halála után Mátyás B. Ferenc, Józsa Péter, majd 1999 januárjától, a 37. számtól Lipcsey Ildikó tölti be.

1990-től, vagyis az első szám megjelenése óta a lapnak 62 (plusz egy különszám) száma látott napvilágot. A súlyos anyagi gondok, a támogatás hiánya rányomták bélyegüket a megjelenés folyamatosságára, valamint a terjesztésre is, ezért a 62. lapszám után megszűnt.

Ezután egy szám 2007 első felében, Moldvai Magyarság néven hagyja el a nyomdát. Ezt követően, 2008-tól ERDÉLYI SZÖVETSÉG címmel jelenik meg. A kiadvány csak a címében és a megjelenés gyakoriságában változott. Formátuma, szellemisége hasonlatos az Erdélyi Magyarságéhoz. Az Erdélyi Szövetség évente csak két alkalommal jelent meg. 2011-ben a lap megszűnik. Az Erdélyi Szövetség, civil szervezetként az elmúlt évtizedekben, a folyóirat szerkesztése mellett könyvkiadással is foglalkozott. 1991-ben az Erdélyi Szövetség egri tanácskozásának anyagát jelentették meg egy kis kiadványban Erdély jelene és jövője címmel (szerk.: Pomogáts Béla és Beke György).  1993 és 1995 között az Erdélyi Szövetség Füzetei sorozatcímmel összesen öt kis esszékötetet adtak ki. (Köteles Pál: Ki a babiloni fogságból; Pomogáts Béla: Ezredvég; Beke György: Egyetlen út az önrendelkezés; Nagy Pál: Marosvásárhelyi sorok; valamint Herédi Gusztáv: Kutyatej.) A könyvkiadás hagyományát Lipcsey Ildikó elevenítette fel.

„Az Erdélyi Szövetség műhelyében" sorozatcímmel, 2011-ben több kötetet is megjelentetett. Az sorozat első három kötete Lipcsey Ildikó cikkeit, tanulmányait, beszélgetéseit tartalmazza „Felelősségünk a máért, a holnapért, felelősségünk Trianonért 1", „Arcképvázlatok 2" és „Szomszédolás 3" címeken. Az első kötetből az aggódás, a nemzetféltés hangja tör elő. Ilyen címeket olvashatunk: Készülőben a harmadik Trianon, Ima a hazáért stb. Az arcképvázlatok című kötetből olyan ismert személyiségekről olvashatunk, mint Atzél Ede, Beke György, Illyés Gyula, Páskándi Géza, Salamon Anikó, Székelyhidi Ágoston és mások. Ugyanakkor nem kis meglepetésre írások vannak Dobrogeau Ghereáról, Ion Antonescuról, Gróza Péterről (Petru Groza), Nicolae Iorgáról, Mihály királyról és Xenopolról. A Szomszédolás című kötet a határon túl élő magyarság létért, megmaradásért való küzdelmeit tárja elénk. A sorozat más szerzők műveit is megjelenteti. Így kapott nyilvánosságot Takács Ferencnek a vasgárdáról írt hiánypótló műve és Spaller Árpádnak az erdélyi menekültekkel kapcsolatos tanulmányai.

A román történelem egy igen fontos részletét boncolgatja Takács Ferenc a Mihály Arkangyal Légiója - azaz, amit a vasgárdáról tudni kell című kötete. A tanulmány hatalmas forrásanyagra támaszkodva számos olyan ismeretet közöl a két világháború közötti román történelemről, melyeket eddig nem ismertünk. Takács Ferenc neve nem ismeretlen az olvasók előtt, hiszen aki olvasta a Hitel első számait, benne a Szemüveg mögött című írást, az már tudhatja, hogy kiről van szó. Többször közölt az Erdélyi Magyarságban is.

A sorozat utolsó könyve a Trianon árnyékában címet viseli és Spaller Árpádnak, az erdélyi menekültekről készített tanulmányait teszi közzé. Ezek a tanulmányok a Magyarországon és a világ más tájain letelepedett erdélyi magyarokról szólnak.

Azt, hogy ez a könyv megszületett, kizárólag Ildikónak köszönhetem. Mint minden könyv születésének, ennek is sajátos története van. Már lemondtam róla, amikor rám parancsolt, hogy ezt nem fogjuk abbahagyni, erről szó sem lehet.

Ildikó volt, a Márai által megfogalmazott „értékteremtő értelmiségi", aki egész életében azért dolgozott, hogy megértsük: „Trianon bennünk van, s a nemzet összes vereségéért és szenvedéséért mi magunk is felelősek vagyunk. Ha ez így marad, akkor nemcsak országrészeket veszítünk el, hanem a teljes hazát."

Most, amikor belső árulóink és külső ellenségeink összehangolt támadásának vagyunk a szenvedői, csak - az Ildikó által is szorgalmazott és gyakorolt - becsületes munka, a hit Istenben és önmagunkban, az egymás iránti keresztényi szeretet mutathat kivezető utat.

 

 
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Enikő Bali

► Geologist, Current residence: Reykjavík, Iceland (Home: XV. district (Rákospalota), Budapest, Hungary)

enikobali.hupont.hu

2. ANGOL HASZNÁLT RUHA ÉS MINŐSÉGI BÁLÁS RUHA NAGYKERESKEDÉS

► MINŐSÉGI HASZNÁLTRUHA - ANGOL BÁLÁSRUHA - ANGOL EXTRA RUHA - ORIGINAL BÁLÁS RUHA BESZERZÉS OLCSÓN

europanagyker.hupont.hu

3. Európa-Demokrácia-Eszperantó

► Mert nincs európai demokrácia nyelvi demokrácia nélkül.

ede-hu.hupont.hu

4. Expressz Szervizek | Expressz Szolgáltatások | Expressz Termékek

► Oldalak amelyek expressz, gyors szolgáltatás, és gyorsszolgálat árak, futárszolgálat rendelés, gyorsszervíz, nonstop - éjjel-nappal azonnali kiszállással hibaelhárítás.

expressz-oldalak.hupont.hu

5. Egy- és kétszemélyes elektromos kisautó 1 éves kortól 8 éves korig!

► Több mint 80-féle elektromos kisautó, a legjobb áron nagy kedvezménnyel, szülői távirányítóval! AUDI, FORD, MERCEDES, BMW, JAGUAR, VOLVO, NISSAN liszenszes elektromos kisautók!

elektromoskisauto.hupont.hu

6. Helle Nóra és Eric Helle - Hatékonysági specialisták

► Hatékonyság = Minimális energia és idő felhasználásával maximális eredmény elérése. www.vezetoisiker.eu

executivesuccess.hupont.hu

7. MAGYAR RÉGIZENEI TÁRSASÁG

► CÉLJA MINDEN RÉGIZENEI MŰ HISTORIKUS ELŐADÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR ZENÉRE.

earlymusic.hupont.hu

8. ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG, ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ GUMISZŐNYEG

► Ha nem megrázó élményeket akar, akkor a megoldás ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG !

elektromos-szigetelogumi.hupont.hu

9. Színes Útitárs

► Támaszt nyújtó és feltáró beszélgetések, önismeret, kineziológia, stresszoldás

eletvezetesitanacsado.hupont.hu

10. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

4. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

5. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

6. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

7. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

8. MaTi-CAR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Utángyártott, gyári , és bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

9. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

10. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

11. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

12. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

13. Minden dolog

► nézz meg mindent ,itt mindent megtalálsz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mindenfajtaoldal.hupont.hu

14. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

15. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

16. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz az IBUSZ-szal és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

17. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

18. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

19. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

20. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

21. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

22. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

23. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

24. Fabrikett Pest megye +36 70 410 7499

► Olcsó fabrikett és tüzifa eladó házhozszállítással Pest megye és Bp +36 70 410 7499. Akciós fabrikett forgalmazás kis és nagy tételben.

fabrikettpestmegye.hupont.hu

25. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

26. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

27. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

betonsablon.hupont.hu

28. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

29. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

30. tuti receptek

► Házisüteményektől a sós süteményeken, desszerteken át a fagylaltokig. A receptek feltöltés alatt

konyvesrecepteket.hupont.hu

31. Hogy áll a ház? - Egy családi ház építése.

► Egy családi ház építésének folyamatai képekkel, leírásokkal. 2012 - 2013

hogyallahaz.hupont.hu

32. Égi Vándor

► Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

egivandor.hupont.hu

33. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

34. !!! Csak Hírességek !!!

► Ezen az oldalon csak hírességek találhatók! Jó szórakozást az oldal nézegetéséhez! :)

csakhiressegek.hupont.hu

35. Üveges - üvegezés - üveges gyorsszolgálat Budapesten 06-30-470-11-99

► Üveges-üvegezés-üveges gyorsszolgálat, üvegezés Budapesten, helyszíni üvegezés gyors kiszállásal, üveg pótlás, üveg csere, üveg javítás . Ajtó,ablak,sík,katedrál,drót,kirakat,biztosági,thermo,üveg csere.Minden ami üveg

olcsouveg.hupont.hu

36. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

37. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

38. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

39. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

40. Irodalom - Költészet - Tudomány - Találmány- Alkotás - Kutatás - Fejlesztés

► Az arany a minden, az érték. A vákum a semmi. De az ARANYVÁKUM !!!!

aranyvakum.hupont.hu

41. Magyarország képeslapokon

► Magyarország települései képeslapokon

mokepeslapok.hupont.hu

42. Tis-CaR-Sec Kft - KOREAI ÉS JAPÁN AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON..

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

43. Gyönyörű állatok

► Itt mindent meg találsz az állatokról

gyonyoruallatok.hupont.hu

44. HATODIK NAPON

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

hatodiknapon.hupont.hu

45. Kárpitos,RESTAURÁTOR 0670 594 8067 Deák Antal - Budapesten és országosan.

► Kárpitos - Bármilyen bútor KÁRPITOZÁS RESTAURÁLÁS- Budapest és környékén-Garanciával!Minőségi kárpit,szövet és bőrválasztékkal. Hívjon Bizalommal Országosan.

butorok-felujitva.hupont.hu

46. ASZFALTOZÁS 2000 FT/M2 AKCIÓ,MART ASZFALTOZÁS 1000 FT/M2 ÚTÉPÍTÉS

► ASZFALTOZÁS,MART ASZFALTOZÁS,ASZFALTOZÁS ÁRAK,ASZFALTOZÁS 1000 FT-TÓL,ÚTÉPÍTÉS,ÖNTÖTT ASZFALTOZÁS TEL:0630/853-95-66

karpati-aszfalt.hupont.hu

47. Gyermeksarok

► Gyerekeknek mindenféle jó dolog!

gyermeksarok.hupont.hu

48. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

49. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári alkatrészek,Utángyártott-Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Opel alkatrészek,AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW alkatrészek-szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

50. Az intelligens inga rejtélye

► Egy inga intelligens jelei segítségével rálátás nyílik az univerzum ismeretlen titkaira, és arra is, miért kommunikatív az inga. - A világ új tudományos szelleme

intelligensinga.hupont.hu

51. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

52. vagányok,tehát tinik

► minden ami minket fiatalokat érdekel.

teenager.hupont.hu

53. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

54. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

55. Mindig csak foci!

► Belépés csak sztárfocistáknak!!!

mindigfoci.hupont.hu

56. "Aranykezek "az élet minden területén Lenkey Mária honlapja

► -- Az akadályokat akkor látod, ha leveszed a tekinteted a célról........... Ha igazi MAGYAR NÉPZENÉRE VÁGYSZ, MINDEN ALKALOMRA ITT MEGTALÁLOD...

aranykezek.hupont.hu

57. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

58. ~ Smink és ami hozzá tartozik ~

► Tesztek, trükkök, minden ami kell!

sminktesztneked.hupont.hu

59. Házikedvencek, szórakozás, és minden ami jó

► Sok szertettel köszöntök minden kedves látogatót az oldalamon!!! Remélem mindenki talál az érdeklődésének megfelelő leírást.

szandra-hannah.hupont.hu

60. HOKÉV horgászbotok és egyebek...

► HOKÉV horgászbotok képekkel, horgászbotok felújítása - részletes, fényképes leírással, horgászorsók a '70-es, '80-as évekből, régi horgászorsók felújítása, karbantartása

hokevhorgaszbotok.hupont.hu

61. Ybl Étterem

► Menü, A'la Carte étkezés, rendezvények, esküvők lebonyolítása!

ybletterem.hupont.hu

62. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa.

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

63. Örömhír

► „Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.” Uram Irgalmazz, Krisztus Kegyelmezz! Szentlélek Védelmezz!

oromhir.hupont.hu

64. Pesterzsébeti Használt gyerekruha és bababizományi

► Szerettel várunk pesterzsébeti üzletünkben nagy választékban találsz baba és gyermekruhát és babakocsit, etetőszéket, járókát, kiságyat, játékokat!

bababizomanyi.hupont.hu

65. OPEL alkatrészek akciós, elérhető áron a Mati-CaR KFt-nél Miskolcon...

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

66. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

67. VEGYSZERMENTES KERTEM

► A honlapom a http://szatmari-naturkert.hupont.hu címen üzemel tovább!

szatmari-biokert.hupont.hu

68. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

69. Pláza mániások

► A plázások mi vagyunk. Kérdezz minket a divatról, stb...

plazasok.hupont.hu

70. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

71. KÉPESGÉP - a géphirdetések lapja - új és használt haszongépek, eszközök

► Eladó haszongépek, traktorok, talajművelők, betakarítók, építő- és földmunkagépek, daruk, emelők, targoncák, járművek, alkatrészek, tartozékok, szerviz. Hirdetései megjelenéséhez árajánlatot a kepesgep@gmail.com e-mail címen kérhet.

kepesgep.hupont.hu

72. Kávé ízü álomvilág

► Soha nem késő elkezdeni! Közel a hatvanhoz kezdtem el leírni gondolatokat, jegyzeteket készíteni , amik rögzítik az élet bizonyos pillanatait. Egy adott szituációhoz csak kevés fantázia kell és kész a mondanivaló. Érezd magad jól itt kedves Vendég!

kave-izu-alomvilag.hupont.hu

73. Kormánybőrözés 2 óra alatt Budapesten! Bőr váltószoknya.

► Profi munka, gyári anyagok!

autokarpit.hupont.hu

74. *~*~*~H2o rajongói oldal~*~*~*<3

► Happy new year!;;) Nézzetek szét bátran!:)

emma-rikki-cleo-bella.hupont.hu

75. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

devaimarti.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 58
Tegnapi: 96
Heti: 733
Havi: 2 125
Össz.: 110 879
Oldal: Spaller Árpád: Számvetés és életmű
Erdélyi Szövetség - © 2008 - 2018 - erdelyi-szovetseg.hupont.hu