Erdélyi Szövetség

"Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

Bulwersujące wywłaszczenie węgierskiego gimnazjum w Siedmiogrodzie

i autonomia

 

         Pod koniec listopada br. rumuński sąd apelacyjny w Ploeszti wydał prawomocny wyrok wywłaszczający, który wywołał coraz bardziej potęgujące się oburzenie Węgrów w Rumunii, na Węgrzech oraz wśród rozsianej po świecie węgierskiej emigracji i który jest nowym atakiem rumuńskiego nacjonalizmu, skierowanym przeciw żyjącej w Siedmiogrodzie węgierskiej narodowości. Przedmiotem wywłaszczenia jest węgierskie kalwińskie gimnazjum w mieście Sepsiszentgyörgy,  leżącym na terenie południowo-wschodniego Siedmiogrodu i będącym stolicą województwa Kovászna, jednego z trzech siedmiogrodzkich województw zamieszkałych w większości przez Węgrów. Warto przy tym wiedzieć, że kalwinizm jest - obok wyznania rzymsko-katolickiego - wiarą w narodzie węgierskim, a szczególnie na obszarze  Siedmiogrodu, najbardziej rozpowszechnioną (w przeciwieństwie do Rumunów, wyznających prawosławie).

            Gimnazjum to o nazwie Kalwińskie Kolegium im. Székelya Mikó, zostało – wraz z przynależącą do niego szkołą podstawową – utworzone w 1859 roku (a więc ponad 150 lat temu) jako placówka oświatowa będąca własnością Siedmiogrodzkiego Okręgu (Diecezji) Kościoła Kalwińskiego, ale ze świeckim w większości gronem pedagogicznym. Zarówno powstanie Kolegium odzwierciedlało ówczesne węgierskie potrzeby duchowe tych terenów, jak i dowodem owych potrzeb stał się zespół budynków wzniesionych i wyposażonych częściowo z ofiar publicznych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX stulecia. Po zakończeniu I wojny światowej Węgry zostały okrojone terytorialnie na podstawie dyktatu pokojowego w wersalskim Trianonie. W wyniku decyzji państw Ententy cała wschodnia część Niecki Karpackiej (tak zwany Wielki Siedmiogród) – większa od pozostawionego Węgrom kraju – została przekazana Rumunii. Dlatego węgierskojęzyczna oświata na tych obszarach przestała być popierana przez państwo i ograniczona została do prowadzonej przez tradycyjne kościoły węgierskie (kalwiński, rzymsko-katolicki, ewangelicki i unitarny). Podczas II wojny państwo węgierskie odzyskało północnowschodnie obszary Siedmiogrodu (w tym Sepsiszentgyörgy), ale po jej zakończeniu przywrócony został porządek trianoński. Po wprowadzeniu w Rumunii ustroju komunistycznego Kolegium im. Székelya Mikó w 1949 roku upaństwowiono.

            Starania o przywrócenie pierwotnego stanu posiadania mogły rozpocząć się po zmianie ustroju, w latach dziewięćdziesiątych. W roku 1999 rząd rumuński – starając się o przyjęcie do NATO oraz do Unii Europejskiej – wydał pilne rozporządzenie, dotyczące zwrotu kościołom, jako pierwotnym właścicielom, majętności upaństwowionych w okresie komunizmu. W roku następnym na liście tej zostało imiennie umieszczone także Kolegium Székelya Mikó. Utworzona mieszana komisja rewindykacyjna – w składzie której znajdował się przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości (Rumun), przedstawiciel Urzędu ds. Mniejszościowych (sekretarz stanu, Węgier) oraz reprezentant Siedmiogrodzkiego Okręgu Kościoła Kalwińskiego (Węgier) – po przeprowadzonych badaniach stanu faktycznego stwierdziła protokolarnie w 2002 r., że majątek Kolegium był przed upaństwowieniem własnością  Kościoła Kalwińskiego w Siedmiogrodzie.

            Tego samego roku dwie osoby prywatne, które w okresie upaństwowienia zostały dzierżawcami, a następnie (w 1997 r.) właścicielami należących do Kolegium mieszkań poprofesorskich, zwróciło się do sądu z zarzutem, że mieszkania te co prawda stanowiły wcześniej własność Kolegium, ale tylko tej instytucji, a nie Kościoła i dlatego rewindykacja ich nie dotyczy.  Proces toczył się do 2006 roku, kiedy to Sąd Apelacyjny w Braszowie (po węgiersku: Brassó) wydał wyrok odrzucający owo posądzenie, ponieważ dokumenty zarówno  XIX-, jak i XX-wieczne potwierdziły, iż pierwotnym właścicielem zaskarżonych mieszkań, tak samo jak i całego majątku Kolegium, był Kościół Kalwiński.

            W tej sytuacji sformułowany został następny zarzut, tym razem o charakterze już nie cywilnym, a karnym, dokonany w formie oskarżenia, iż majątek Kolegium nigdy nie stanowił własności kościelnej, ponieważ zaistniał dzięki składkom publicznym, a dokumenty stwierdzające przynależność do kościoła stanowiły zafałszowanie stanu rzeczywistego. Ze względu na nowe oskarżenie rumuńskie władze państwowe nakazały wstrzymanie realizacji rewindykacyjnych na rzecz Kościoła. Nastąpiły przygotowania do następnego procesu, który rozpoczęty został dopiero w 2011 r., najpierw w Sepsiszentgyörgy, ale przeniesiono go poza Siedmiogród i Karpaty,  na teren właściwej Rumunii, do miasta Buzáu. Wydany tam w 2012 r. wyrok podawał, że trójosobowa komisja rewindykacyjna wskazując w 2002 r. na Kościół Kalwiński, jako na podmiot, któremu należy przekazać majątek, celowo naraziła na straty Samorząd miasta Sepsiszentgyörgy, a więc państwo rumuńskie, ponieważ Kościół właścicielem nie był i nie jest (jakkolwiek wskazany Samorząd przekazał sądowi oświadczenie, że nie rości sobie żadnych praw, ponieważ majątek ten według ksiąg ziemskich należał jednak do Kościoła). Wszyscy trzej członkowie komisji – w ramach sądowej decyzji – zostali skazani na kary więzienia (po trzy lata każdy, z tą różnicą, że w przeciwieństwie do dwóch Węgrów, Rumun karę tę otrzymał z zawieszeniem), a Kościołowi Sąd wyznaczył  karę grzywny rzędu 1,13 miliona lejów (ok. 1,05 miliona zł.).

            Już wtedy wyrok ten wywołał wśród Węgrów niesłychane oburzenie, a jednocześnie Siedmiogrodzki Okręg Kościoła Kalwińskiego odwołał się do sądu wyższej instancji. Sprawa powróciła  na ławy sądowe. Wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Ploeszti – znów w mieście znajdującym się poza terytorium dawnych historycznych Węgier – wydany niedawno, 26 listopada 2014 r., stanowił potwierdzenie decyzji sądu w Buzáu, jedynie z przekształceniem kwalifikacji winy członków komisji i zamianą ich kar więzienia na pieniężne oraz z anulowaniem  nałożonej na Kościół Kalwiński kary pieniężnej, natomiast podtrzymana została – wbrew świadectwu dokumentów – decyzja o pozbawieniu Kościoła praw do majątku Kolegium.

            Taka jest sytuacja obecna, która spowodowała nową, jeszcze większą falę protestów ze strony, między innymi: Kościoła Kalwińskiego w Siedmiogrodzie, na Węgrzech, na Słowacji i w Serbii, protestacyjnych oświadczeń wysokich przedstawicieli rządu Węgier (w tym wicepremiera Zsolta Semjéna, prezesa współrządzącej Ludowej Partii Chrześcijańskich Demokratów KDNP), żyjącego w Siedmiogrodzie byłego biskupa kalwińskiego, obecnie węgierskiego europosła László Tökésa (bohatera rumuńskiej zmiany ustroju w 1989 roku), węgierskich partii politycznych w Rumunii (w tym aktualnie współrządzącego tam Demokratycznego Związku Węgrów w Rumunii RMDSZ).

            Jak wspomniałem na wstępie, dokumenty XIX i pierwszej połowy XX wieku zaprzeczają wiarygodności sądowych wyroków z Buzáu i Ploeszti. Kolegium – którego budynki zbudowane zostały w dużej mierze z węgierskich składek publicznych osób prywatnych i miasta Sepsiszentgyörgy na rzecz Kościoła Kalwińskiego, ale jednocześnie częściowo na działce i z funduszy samego Kościoła, – od chwili zaistnienia do czasu powojennego upaństwowienia działało jako szkoła Siedmiogrodzkiego Okręgu Kościoła Kalwińskiego i tak było rejestrowane w księgach wieczystych. Rumuńska zgoda Ministerstwa Oświaty z 1928 r. na dalsze działanie Kolegium też zawiera stwierdzenie, iż szkoła jest własnością tegoż Okręgu. Taką samą informację zawiera dekret z 1948 r. o upaństwowieniu  owej  instytucji.

            Dlatego nie można dziwić się węgierskim reakcjom. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Siedmiogrodzkiego Okręgu, które zostało zwołane w Kolożwarze (po węgiersku: Kolozsvár, po rumuńsku Cluj-Napoca) na trzeci dzień po ogłoszeniu wyroku w Ploeszti, biskup Okręgu – Béla Kató – rzekł zbulwersowany: „Kościół nasz, który przez prawie pięćset lat wierzył w dziesięcioro przykazań, głosił je i wprowadzał w życie, został teraz sądownie oskarżony o oszustwo, fałszerstwo, o kradzież cudzego majątku.” Burmistrz miasta Sepsiszentgyörgy – Árpád Antal – stwierdził: „W państwie prawa nie ma zwyczaju podważania wyroków sądowych, ale Rumunia nie jest państwem prawa. W tym kraju sądownictwo nie służy prawdzie, a wysługuje się takiemu systemowi, którego celem jest osłabianie i poniewieranie nas, siedmiogrodzkich Węgrów.” Z kolei Kościół Kalwiński Węgier wydał w następnych dniach oświadczenie, w którym stwierdził, że „wyrok ten, będąc zagrożeniem prawnego bezpieczeństwa i łamiąc kościelną autonomię w sposób  hańbiący europejskie normy prawne, jest otwartym atakiem skierowanym przeciwko jednemu z wyznań tego kraju.... Zawarte w wyroku wywłaszczenie, a także pociągnięcie do odpowiedzialności członków komisji dokonujących zgodnej z prawem pracy rewindykacyjnej przypomina postępowanie dyktatur komunistycznych ...”  

            Najważniejszą, uogólniającą podstawą węgierskich obaw i protestów jest niebezpieczeństwo, że wyrok rumuńskiego sądownictwa pozbawiający Kościół Kalwiński prawowitego majątku  na zasadzie, iż „powstał on ze składek publicznych” stanowi absurdalny, ale możliwy do urzeczywistniania precedens. Pozwalać on będzie w tym kraju w przyszłości na upaństwawianie – a jednocześnie utrudniać czy nawet uniemożliwiać  rewindykację – powstałych ze składek publicznych majątków kościelnych, a także dóbr materialnych należących do niepaństwowych instytucji społecznych. Jak pisze László Tökés w liście z 4 XII 2014 do Johna Kerry’ego ministra Spraw Zagranicznych USA (kraju  „dbającego” o przestrzeganie praw na całym świecie) – prosząc go o „zdecydowane” wystąpienie u rządu rumuńskiego w sprawie „bulwersujących wydarzeń” dotyczących ponownego upaństwowienia Kolegium Székelya Mikó – podaje, iż rumuński system komunistyczny zarekwirował swojego czasu na niekorzyść tradycyjnych kościołów węgierskich w Siedmiogrodzie ponad 2140 nieruchomości, w tym prawie tysiąc obiektów zapewniających oświatę wyznaniową. Z owej liczby przekazane zostały kościołom z powrotem zaledwie trzy tuziny obiektów ze względu na czynione trudności rewindykacyjne, jakkolwiek zwrot upaństwowionych majątków był jednym z warunków przyjęcia Rumunii do NATO i do UE.

Kolegium Székelya Mikó jest nie tylko jedną ze szkół węgierskich działających od prawie stu lat w trudnych warunkach mniejszościowych, ale jest to jednocześnie węgierska emblematyczna instytucja oświatowa  w Siedmiogrodzie, w Rumunii. Walka o odzyskanie go jest równocześnie częścią wieloletnich zmagań półtoramilionowej mniejszości węgierskiej w tym kraju o autonomię terytorialną trzech województw (Kovászna, Hargita i częściowo Maros) leżących w południowo-wschodniej części Siedmiogrodu i zamieszkałych przez około półmilionową większość węgierską rzędu 70-80 % całej ludności tych terenów.

Siedmiogrodzki Okręg Kościoła Kalwińskiego przygotowuje się do wniesienia skargi w sprawie Kolegium do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 

*

Autonomię terytorialną posiedli już Węgrzy w Siedmiogrodzie po II wojnie światowej, w wyniku radzieckiego nacisku, w 1952 r. (Węgierskie Terytorium Autonomiczne). Po dojściu do władzy Nicolaea Ceausescu stan ten został – w 1968 r. – zniesiony. Nadzieje na poprawę mniejszościowego losu Węgrów wzrosły po zmianie ustroju, zostały jednak szybko ostudzone przez zorganizowany w 1990 r. przez rumuńskie siły szowinistyczne pogrom węgierskiej ludności w mieście Marosvásarhely (po rumuńsku: Targu-Mures, stolicy województwa Maros). Starania o uzyskanie autonomii odżyły w okresie starań Rumunii o przyjęcie do Unii Europejskiej. Związane były one z faktem, że autonomiczne obszary etniczne istnieją w szeregu państw unijnych (Tyrol we Włoszech, Katalonia i Kraj Basków w Hiszpanii, Północna Irlandia, Szkocja i Walia w Wielkiej Brytanii, Wyspy Alandzkie w Finlandii), nacisk ze strony Brukseli na Rumunię poszedł jednak w kierunku ochrony praw indywidualnych, a nie zbiorowych i nie autonomii.

Najnowszy wysiłek partii i organizacji węgierskich w Rumunii o uzyskanie autonomii należy do historii bieżącego dziesięciolecia, a odbywa się w warunkach, kiedy rząd rumuński, powołując się na europejskie zalecenia dotyczące celowości tworzenia rejonów rozwoju gospodarczego przygotowuje nowy podział administracyjny kraju. Głównymi jednostkami mają stać się regiony, będące terytoriami wielkości po kilka wojewdztw każde. W tych ramach nastąpi – według rządowych planów – takie połączenie województw siedmiogrodzkich, że ludność węgierska w żadnym regionie nie pozostanie większością. Węgierskim odzewem na to jest między innymi skierowane do Rządu publiczne oświadczenie – z bieżącego roku –  samorządów prawie pięćdziesięciu siedmiogrodzkich miejscowości (w tym i największych tamtejszych miast) będące protestem przeciw samowładnym poczynaniom rumuńskiej władzy państwowej, jako że Unia Europejska proponuje co prawda rozwiązania gospodarcze na poziomie regionalnym, ale tylko po uzyskaniu na nie zgody miejscowych podmiotów, miejscowej ludności. Jednocześnie premier Victor Ponta, w odpowiedzi na list Balázsa Izsáka prezesa Szeklerskiej (Siedmiogrodzkiej) Rady Narodowej z lata bieżącego roku a dotyczący tematu regionizacji i autonomii, stwierdził za pośrednictwem Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów: „W Rumunii nie istnieje żadne międzynarodowe porozumienie  zobowiązujące ją do zapewnienia etnicznej autonomii terytorialnej bądź jakichkolwiek praw kolektywnych, prawo międzynarodowe zapewnia osobom należącym do mniejszości  tylko takie prawa jednostkowe, z których osoby te mogą korzystać zbiorowo.”

            W takiej sytuacji – ponownie nasilającego się w polityce rumuńskiego nacjonalizmu, ale też w granicach Unii Europejskiej opowiadającej się za demokracją i równością praw wszystkich narodów oraz narodowości – zmagania Węgrów siedmiogrodzkich o odzyskanie prawowitej własności Kościoła Kalwińskiego w Sepsiszentgyörgy, o odzyskanie innych majątków kościelnych – w tym placówek oświatowych zapewniających nauczanie węgierskojęzykowe (jak podkreślał to europoseł László Tökés) oraz o autonomię terytorialną mogą liczyć na powodzenie przede wszystkiem wtedy, kiedy opowie się za ich prawami także opinia publiczna innych krajów unijnych, w tym Polski. Przecież nie cały naród rumuński i nie cała polityka Rumunii są szowinistycznie antywęgierskie.

 

Budapeszt, grudzień 2014                                                                Konrad Sutarski

                                                                                                          polski pisarz na Węgrzech

 

Dla Redakcji parę danych o autorze:

Urodzony w Poznaniu w 1934 r., od 1965 r. żyje na Węgrzech, w Budapeszcie. Z zawodu  inż. mech., dr technicznych nauk rolniczych, konstruktor maszyn rolniczych. Na Węgrzech m.in. działacz polonijny, trzykrotny przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej (1995-99 i 2001-2007). Jako pisarz debiutował w 1956 r. w Poznaniu, współzałożyciel grupy literackiej „Wierzbak”. Autor około dwudziestu pięciu książek: poezji, esejów, publicystyki, przekładów z węgierskiej poezji. Członek m.in. Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

e-mail: konrad.s@t-online.hu, tel.: 00 36 1 / 375 82 08 (dom), lub 00 36 70 / 50 666 26 (kom.)

 

 

 

 


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Értékesítés Ösztönzés - Kasza Tamástól

► Az értékesítés ösztönzés a fő probléma bármely olyan cégnél, mely a jelen körülmények között fejleszteni kivánja értékesítési módjait.

ertekesitesosztonzes.hupont.hu

2. Hulladékszállítási engedély ügyintézése

► Nem veszélyes hulladékszállítási engedélykérelem készítése országosan! +36708825876 Perfect Complex Build Kft

engedely.hupont.hu

3. Erdélyi Szövetség

► "Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

erdelyi-szovetseg.hupont.hu

4. ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG, ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ GUMISZŐNYEG

► Ha nem megrázó élményeket akar, akkor a megoldás ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG !

elektromos-szigetelogumi.hupont.hu

5. Enikő Bali

► Geologist, Current residence: Reykjavík, Iceland (Home: XV. district (Rákospalota), Budapest, Hungary)

enikobali.hupont.hu

6. Egy- és kétszemélyes elektromos kisautó 1 éves kortól 8 éves korig!

► Több mint 80-féle elektromos kisautó, a legjobb áron nagy kedvezménnyel, szülői távirányítóval! AUDI, FORD, MERCEDES, BMW, JAGUAR, VOLVO, NISSAN liszenszes elektromos kisautók!

elektromoskisauto.hupont.hu

7. MAGYAR RÉGIZENEI TÁRSASÁG

► CÉLJA MINDEN RÉGIZENEI MŰ HISTORIKUS ELŐADÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR ZENÉRE.

earlymusic.hupont.hu

8. Expressz Szervizek | Expressz Szolgáltatások | Expressz Termékek

► Oldalak amelyek expressz, gyors szolgáltatás, és gyorsszolgálat árak, futárszolgálat rendelés, gyorsszervíz, nonstop - éjjel-nappal azonnali kiszállással hibaelhárítás.

expressz-oldalak.hupont.hu

9. Színes Útitárs

► Támaszt nyújtó és feltáró beszélgetések, önismeret, kineziológia, stresszoldás, asztropszichológia

eletvezetesitanacsado.hupont.hu

10. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

5. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

6. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

7. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

8. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

9. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

10. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

11. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

12. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

13. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

14. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

15. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

16. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

17. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

18. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

19. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

20. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

21. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

22. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

23. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

24. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

25. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

26. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

27. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

28. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

29. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

30. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

31. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

32. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

33. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

34. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

35. SEAT ALKATRÉSZ MISKOLCON! SEAT alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► SEAT gyári-, utángyártott alkatrészek minden típushoz! ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, AROSA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, INCA LEON, TOLEDO

seat-alkatreszek.hupont.hu

36. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

37. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

38. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

39. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

40. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

41. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

42. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

43. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

44. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

45. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

46. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

47. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

48. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

49. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

50. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

51. Bontott alkatrészek reális áron

► Nálunk nagyon sok mindent megtalál. Használt, bontott alkatrészek garanciával!

kalapos.hupont.hu

52. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

53. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

54. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

55. OLCSÓ AZONNALI TEHER TAXI - SPRINT EXPRESS

► Azonnali Olcsó Költöztetés Szállítás Fuvarozás Tehertaxi, hétvégi bútorszállítás, háztartási gép szállítás. Fix díjal vagy óradíjal azonnalra rendelhető minden nap.

sprintexpress.hupont.hu

56. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

57. "C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

► Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

cevrajzosevangelium.hupont.hu

58. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

59. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

60. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

61. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

62. DR. TÓTH LORETTA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS TATA

► 2890 Tata, Alkotmány u. 16. Bejelentkezés: 06-30-5120214 - Felnőtt és gyermek teljes körű fül-orr-gége szakorvosi vizsgálat, arcüreg ultrahang, allergiavizsgálat, hallásvizsgálat, góckutatás, rákszűrés, fülakupunktúra, homeopátia, természetgyógyászat

drtothloretta.hupont.hu

63. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

64. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

65. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

66. Darázsirtás azonnal 06 70 424 9142

► Non-stop darázsirtás azonnal, garanciával Budapesten és országosan, 06 70 424 9142, darazsak irtása házilag tanácsok.

darazsirtasa.hupont.hu

67. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

68. Olcsó termőföld szállítás

► Akár 1 m3, olcsó termőföld szállítás Budapesten és környékén 06 30 90 30 300!

termofoldszallitasa.hupont.hu

69. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

70. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

71. MINŐSÉGI ANGOL HASZNÁLTRUHA - BÁLÁS RUHA NAGYKERESKEDÉS

► - HASZNÁLT RUHA, BÁLÁSRUHA NAGYKERESKEDÉS - Originál bontatlan nyers bálák és fajtára válogatott szezonális áruk OLCSÓN, JÓ MINŐSÉGBEN! KÖZVETLENÜL AZ IMPORTŐRTŐL!

angolbala.hupont.hu

72. Buli Szeged- Sziki Gyöngye Presszó,rendezvény,buli, programok Szegeden

► - Ha igazán jó bulit akartok ,válasszátok a Sziki Gyöngye Vendégházat ! Alkalmi rendezvényre bérelje ki a hangulatos klubhelyiséget ! -szegedi szállás olcsó, szegedi olcsó szállás - programok Szegeden- szegedi buli, bérelhető klubhelyiség

szegedbuli.hupont.hu

73. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

74. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

75. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 27
Tegnapi: 19
Heti: 125
Havi: 961
Össz.: 128 875
Oldal: Bulwersujące wywłaszczenie węgierskiego gimnazjum w Siedmiogrodzie i autonomia
Erdélyi Szövetség - © 2008 - 2018 - erdelyi-szovetseg.hupont.hu