Erdélyi Szövetség

"Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

Bulwersujące wywłaszczenie węgierskiego gimnazjum w Siedmiogrodzie

i autonomia

 

         Pod koniec listopada br. rumuński sąd apelacyjny w Ploeszti wydał prawomocny wyrok wywłaszczający, który wywołał coraz bardziej potęgujące się oburzenie Węgrów w Rumunii, na Węgrzech oraz wśród rozsianej po świecie węgierskiej emigracji i który jest nowym atakiem rumuńskiego nacjonalizmu, skierowanym przeciw żyjącej w Siedmiogrodzie węgierskiej narodowości. Przedmiotem wywłaszczenia jest węgierskie kalwińskie gimnazjum w mieście Sepsiszentgyörgy,  leżącym na terenie południowo-wschodniego Siedmiogrodu i będącym stolicą województwa Kovászna, jednego z trzech siedmiogrodzkich województw zamieszkałych w większości przez Węgrów. Warto przy tym wiedzieć, że kalwinizm jest - obok wyznania rzymsko-katolickiego - wiarą w narodzie węgierskim, a szczególnie na obszarze  Siedmiogrodu, najbardziej rozpowszechnioną (w przeciwieństwie do Rumunów, wyznających prawosławie).

            Gimnazjum to o nazwie Kalwińskie Kolegium im. Székelya Mikó, zostało – wraz z przynależącą do niego szkołą podstawową – utworzone w 1859 roku (a więc ponad 150 lat temu) jako placówka oświatowa będąca własnością Siedmiogrodzkiego Okręgu (Diecezji) Kościoła Kalwińskiego, ale ze świeckim w większości gronem pedagogicznym. Zarówno powstanie Kolegium odzwierciedlało ówczesne węgierskie potrzeby duchowe tych terenów, jak i dowodem owych potrzeb stał się zespół budynków wzniesionych i wyposażonych częściowo z ofiar publicznych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX stulecia. Po zakończeniu I wojny światowej Węgry zostały okrojone terytorialnie na podstawie dyktatu pokojowego w wersalskim Trianonie. W wyniku decyzji państw Ententy cała wschodnia część Niecki Karpackiej (tak zwany Wielki Siedmiogród) – większa od pozostawionego Węgrom kraju – została przekazana Rumunii. Dlatego węgierskojęzyczna oświata na tych obszarach przestała być popierana przez państwo i ograniczona została do prowadzonej przez tradycyjne kościoły węgierskie (kalwiński, rzymsko-katolicki, ewangelicki i unitarny). Podczas II wojny państwo węgierskie odzyskało północnowschodnie obszary Siedmiogrodu (w tym Sepsiszentgyörgy), ale po jej zakończeniu przywrócony został porządek trianoński. Po wprowadzeniu w Rumunii ustroju komunistycznego Kolegium im. Székelya Mikó w 1949 roku upaństwowiono.

            Starania o przywrócenie pierwotnego stanu posiadania mogły rozpocząć się po zmianie ustroju, w latach dziewięćdziesiątych. W roku 1999 rząd rumuński – starając się o przyjęcie do NATO oraz do Unii Europejskiej – wydał pilne rozporządzenie, dotyczące zwrotu kościołom, jako pierwotnym właścicielom, majętności upaństwowionych w okresie komunizmu. W roku następnym na liście tej zostało imiennie umieszczone także Kolegium Székelya Mikó. Utworzona mieszana komisja rewindykacyjna – w składzie której znajdował się przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości (Rumun), przedstawiciel Urzędu ds. Mniejszościowych (sekretarz stanu, Węgier) oraz reprezentant Siedmiogrodzkiego Okręgu Kościoła Kalwińskiego (Węgier) – po przeprowadzonych badaniach stanu faktycznego stwierdziła protokolarnie w 2002 r., że majątek Kolegium był przed upaństwowieniem własnością  Kościoła Kalwińskiego w Siedmiogrodzie.

            Tego samego roku dwie osoby prywatne, które w okresie upaństwowienia zostały dzierżawcami, a następnie (w 1997 r.) właścicielami należących do Kolegium mieszkań poprofesorskich, zwróciło się do sądu z zarzutem, że mieszkania te co prawda stanowiły wcześniej własność Kolegium, ale tylko tej instytucji, a nie Kościoła i dlatego rewindykacja ich nie dotyczy.  Proces toczył się do 2006 roku, kiedy to Sąd Apelacyjny w Braszowie (po węgiersku: Brassó) wydał wyrok odrzucający owo posądzenie, ponieważ dokumenty zarówno  XIX-, jak i XX-wieczne potwierdziły, iż pierwotnym właścicielem zaskarżonych mieszkań, tak samo jak i całego majątku Kolegium, był Kościół Kalwiński.

            W tej sytuacji sformułowany został następny zarzut, tym razem o charakterze już nie cywilnym, a karnym, dokonany w formie oskarżenia, iż majątek Kolegium nigdy nie stanowił własności kościelnej, ponieważ zaistniał dzięki składkom publicznym, a dokumenty stwierdzające przynależność do kościoła stanowiły zafałszowanie stanu rzeczywistego. Ze względu na nowe oskarżenie rumuńskie władze państwowe nakazały wstrzymanie realizacji rewindykacyjnych na rzecz Kościoła. Nastąpiły przygotowania do następnego procesu, który rozpoczęty został dopiero w 2011 r., najpierw w Sepsiszentgyörgy, ale przeniesiono go poza Siedmiogród i Karpaty,  na teren właściwej Rumunii, do miasta Buzáu. Wydany tam w 2012 r. wyrok podawał, że trójosobowa komisja rewindykacyjna wskazując w 2002 r. na Kościół Kalwiński, jako na podmiot, któremu należy przekazać majątek, celowo naraziła na straty Samorząd miasta Sepsiszentgyörgy, a więc państwo rumuńskie, ponieważ Kościół właścicielem nie był i nie jest (jakkolwiek wskazany Samorząd przekazał sądowi oświadczenie, że nie rości sobie żadnych praw, ponieważ majątek ten według ksiąg ziemskich należał jednak do Kościoła). Wszyscy trzej członkowie komisji – w ramach sądowej decyzji – zostali skazani na kary więzienia (po trzy lata każdy, z tą różnicą, że w przeciwieństwie do dwóch Węgrów, Rumun karę tę otrzymał z zawieszeniem), a Kościołowi Sąd wyznaczył  karę grzywny rzędu 1,13 miliona lejów (ok. 1,05 miliona zł.).

            Już wtedy wyrok ten wywołał wśród Węgrów niesłychane oburzenie, a jednocześnie Siedmiogrodzki Okręg Kościoła Kalwińskiego odwołał się do sądu wyższej instancji. Sprawa powróciła  na ławy sądowe. Wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Ploeszti – znów w mieście znajdującym się poza terytorium dawnych historycznych Węgier – wydany niedawno, 26 listopada 2014 r., stanowił potwierdzenie decyzji sądu w Buzáu, jedynie z przekształceniem kwalifikacji winy członków komisji i zamianą ich kar więzienia na pieniężne oraz z anulowaniem  nałożonej na Kościół Kalwiński kary pieniężnej, natomiast podtrzymana została – wbrew świadectwu dokumentów – decyzja o pozbawieniu Kościoła praw do majątku Kolegium.

            Taka jest sytuacja obecna, która spowodowała nową, jeszcze większą falę protestów ze strony, między innymi: Kościoła Kalwińskiego w Siedmiogrodzie, na Węgrzech, na Słowacji i w Serbii, protestacyjnych oświadczeń wysokich przedstawicieli rządu Węgier (w tym wicepremiera Zsolta Semjéna, prezesa współrządzącej Ludowej Partii Chrześcijańskich Demokratów KDNP), żyjącego w Siedmiogrodzie byłego biskupa kalwińskiego, obecnie węgierskiego europosła László Tökésa (bohatera rumuńskiej zmiany ustroju w 1989 roku), węgierskich partii politycznych w Rumunii (w tym aktualnie współrządzącego tam Demokratycznego Związku Węgrów w Rumunii RMDSZ).

            Jak wspomniałem na wstępie, dokumenty XIX i pierwszej połowy XX wieku zaprzeczają wiarygodności sądowych wyroków z Buzáu i Ploeszti. Kolegium – którego budynki zbudowane zostały w dużej mierze z węgierskich składek publicznych osób prywatnych i miasta Sepsiszentgyörgy na rzecz Kościoła Kalwińskiego, ale jednocześnie częściowo na działce i z funduszy samego Kościoła, – od chwili zaistnienia do czasu powojennego upaństwowienia działało jako szkoła Siedmiogrodzkiego Okręgu Kościoła Kalwińskiego i tak było rejestrowane w księgach wieczystych. Rumuńska zgoda Ministerstwa Oświaty z 1928 r. na dalsze działanie Kolegium też zawiera stwierdzenie, iż szkoła jest własnością tegoż Okręgu. Taką samą informację zawiera dekret z 1948 r. o upaństwowieniu  owej  instytucji.

            Dlatego nie można dziwić się węgierskim reakcjom. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Siedmiogrodzkiego Okręgu, które zostało zwołane w Kolożwarze (po węgiersku: Kolozsvár, po rumuńsku Cluj-Napoca) na trzeci dzień po ogłoszeniu wyroku w Ploeszti, biskup Okręgu – Béla Kató – rzekł zbulwersowany: „Kościół nasz, który przez prawie pięćset lat wierzył w dziesięcioro przykazań, głosił je i wprowadzał w życie, został teraz sądownie oskarżony o oszustwo, fałszerstwo, o kradzież cudzego majątku.” Burmistrz miasta Sepsiszentgyörgy – Árpád Antal – stwierdził: „W państwie prawa nie ma zwyczaju podważania wyroków sądowych, ale Rumunia nie jest państwem prawa. W tym kraju sądownictwo nie służy prawdzie, a wysługuje się takiemu systemowi, którego celem jest osłabianie i poniewieranie nas, siedmiogrodzkich Węgrów.” Z kolei Kościół Kalwiński Węgier wydał w następnych dniach oświadczenie, w którym stwierdził, że „wyrok ten, będąc zagrożeniem prawnego bezpieczeństwa i łamiąc kościelną autonomię w sposób  hańbiący europejskie normy prawne, jest otwartym atakiem skierowanym przeciwko jednemu z wyznań tego kraju.... Zawarte w wyroku wywłaszczenie, a także pociągnięcie do odpowiedzialności członków komisji dokonujących zgodnej z prawem pracy rewindykacyjnej przypomina postępowanie dyktatur komunistycznych ...”  

            Najważniejszą, uogólniającą podstawą węgierskich obaw i protestów jest niebezpieczeństwo, że wyrok rumuńskiego sądownictwa pozbawiający Kościół Kalwiński prawowitego majątku  na zasadzie, iż „powstał on ze składek publicznych” stanowi absurdalny, ale możliwy do urzeczywistniania precedens. Pozwalać on będzie w tym kraju w przyszłości na upaństwawianie – a jednocześnie utrudniać czy nawet uniemożliwiać  rewindykację – powstałych ze składek publicznych majątków kościelnych, a także dóbr materialnych należących do niepaństwowych instytucji społecznych. Jak pisze László Tökés w liście z 4 XII 2014 do Johna Kerry’ego ministra Spraw Zagranicznych USA (kraju  „dbającego” o przestrzeganie praw na całym świecie) – prosząc go o „zdecydowane” wystąpienie u rządu rumuńskiego w sprawie „bulwersujących wydarzeń” dotyczących ponownego upaństwowienia Kolegium Székelya Mikó – podaje, iż rumuński system komunistyczny zarekwirował swojego czasu na niekorzyść tradycyjnych kościołów węgierskich w Siedmiogrodzie ponad 2140 nieruchomości, w tym prawie tysiąc obiektów zapewniających oświatę wyznaniową. Z owej liczby przekazane zostały kościołom z powrotem zaledwie trzy tuziny obiektów ze względu na czynione trudności rewindykacyjne, jakkolwiek zwrot upaństwowionych majątków był jednym z warunków przyjęcia Rumunii do NATO i do UE.

Kolegium Székelya Mikó jest nie tylko jedną ze szkół węgierskich działających od prawie stu lat w trudnych warunkach mniejszościowych, ale jest to jednocześnie węgierska emblematyczna instytucja oświatowa  w Siedmiogrodzie, w Rumunii. Walka o odzyskanie go jest równocześnie częścią wieloletnich zmagań półtoramilionowej mniejszości węgierskiej w tym kraju o autonomię terytorialną trzech województw (Kovászna, Hargita i częściowo Maros) leżących w południowo-wschodniej części Siedmiogrodu i zamieszkałych przez około półmilionową większość węgierską rzędu 70-80 % całej ludności tych terenów.

Siedmiogrodzki Okręg Kościoła Kalwińskiego przygotowuje się do wniesienia skargi w sprawie Kolegium do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 

*

Autonomię terytorialną posiedli już Węgrzy w Siedmiogrodzie po II wojnie światowej, w wyniku radzieckiego nacisku, w 1952 r. (Węgierskie Terytorium Autonomiczne). Po dojściu do władzy Nicolaea Ceausescu stan ten został – w 1968 r. – zniesiony. Nadzieje na poprawę mniejszościowego losu Węgrów wzrosły po zmianie ustroju, zostały jednak szybko ostudzone przez zorganizowany w 1990 r. przez rumuńskie siły szowinistyczne pogrom węgierskiej ludności w mieście Marosvásarhely (po rumuńsku: Targu-Mures, stolicy województwa Maros). Starania o uzyskanie autonomii odżyły w okresie starań Rumunii o przyjęcie do Unii Europejskiej. Związane były one z faktem, że autonomiczne obszary etniczne istnieją w szeregu państw unijnych (Tyrol we Włoszech, Katalonia i Kraj Basków w Hiszpanii, Północna Irlandia, Szkocja i Walia w Wielkiej Brytanii, Wyspy Alandzkie w Finlandii), nacisk ze strony Brukseli na Rumunię poszedł jednak w kierunku ochrony praw indywidualnych, a nie zbiorowych i nie autonomii.

Najnowszy wysiłek partii i organizacji węgierskich w Rumunii o uzyskanie autonomii należy do historii bieżącego dziesięciolecia, a odbywa się w warunkach, kiedy rząd rumuński, powołując się na europejskie zalecenia dotyczące celowości tworzenia rejonów rozwoju gospodarczego przygotowuje nowy podział administracyjny kraju. Głównymi jednostkami mają stać się regiony, będące terytoriami wielkości po kilka wojewdztw każde. W tych ramach nastąpi – według rządowych planów – takie połączenie województw siedmiogrodzkich, że ludność węgierska w żadnym regionie nie pozostanie większością. Węgierskim odzewem na to jest między innymi skierowane do Rządu publiczne oświadczenie – z bieżącego roku –  samorządów prawie pięćdziesięciu siedmiogrodzkich miejscowości (w tym i największych tamtejszych miast) będące protestem przeciw samowładnym poczynaniom rumuńskiej władzy państwowej, jako że Unia Europejska proponuje co prawda rozwiązania gospodarcze na poziomie regionalnym, ale tylko po uzyskaniu na nie zgody miejscowych podmiotów, miejscowej ludności. Jednocześnie premier Victor Ponta, w odpowiedzi na list Balázsa Izsáka prezesa Szeklerskiej (Siedmiogrodzkiej) Rady Narodowej z lata bieżącego roku a dotyczący tematu regionizacji i autonomii, stwierdził za pośrednictwem Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów: „W Rumunii nie istnieje żadne międzynarodowe porozumienie  zobowiązujące ją do zapewnienia etnicznej autonomii terytorialnej bądź jakichkolwiek praw kolektywnych, prawo międzynarodowe zapewnia osobom należącym do mniejszości  tylko takie prawa jednostkowe, z których osoby te mogą korzystać zbiorowo.”

            W takiej sytuacji – ponownie nasilającego się w polityce rumuńskiego nacjonalizmu, ale też w granicach Unii Europejskiej opowiadającej się za demokracją i równością praw wszystkich narodów oraz narodowości – zmagania Węgrów siedmiogrodzkich o odzyskanie prawowitej własności Kościoła Kalwińskiego w Sepsiszentgyörgy, o odzyskanie innych majątków kościelnych – w tym placówek oświatowych zapewniających nauczanie węgierskojęzykowe (jak podkreślał to europoseł László Tökés) oraz o autonomię terytorialną mogą liczyć na powodzenie przede wszystkiem wtedy, kiedy opowie się za ich prawami także opinia publiczna innych krajów unijnych, w tym Polski. Przecież nie cały naród rumuński i nie cała polityka Rumunii są szowinistycznie antywęgierskie.

 

Budapeszt, grudzień 2014                                                                Konrad Sutarski

                                                                                                          polski pisarz na Węgrzech

 

Dla Redakcji parę danych o autorze:

Urodzony w Poznaniu w 1934 r., od 1965 r. żyje na Węgrzech, w Budapeszcie. Z zawodu  inż. mech., dr technicznych nauk rolniczych, konstruktor maszyn rolniczych. Na Węgrzech m.in. działacz polonijny, trzykrotny przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej (1995-99 i 2001-2007). Jako pisarz debiutował w 1956 r. w Poznaniu, współzałożyciel grupy literackiej „Wierzbak”. Autor około dwudziestu pięciu książek: poezji, esejów, publicystyki, przekładów z węgierskiej poezji. Członek m.in. Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

e-mail: konrad.s@t-online.hu, tel.: 00 36 1 / 375 82 08 (dom), lub 00 36 70 / 50 666 26 (kom.)

 

 

 

 


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Egy- és kétszemélyes elektromos kisautó 1 éves kortól 8 éves korig!

► Több mint 80-féle elektromos kisautó, a legjobb áron nagy kedvezménnyel, szülői távirányítóval! AUDI, FORD, MERCEDES, BMW, JAGUAR, VOLVO, NISSAN liszenszes elektromos kisautók!

elektromoskisauto.hupont.hu

2. ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG, ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ GUMISZŐNYEG

► Ha nem megrázó élményeket akar, akkor a megoldás ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG !

elektromos-szigetelogumi.hupont.hu

3. Értékesítés Ösztönzés - Kasza Tamástól

► Az értékesítés ösztönzés a fő probléma bármely olyan cégnél, mely a jelen körülmények között fejleszteni kivánja értékesítési módjait.

ertekesitesosztonzes.hupont.hu

4. Helle Nóra és Eric Helle - Hatékonysági specialisták

► Hatékonyság = Minimális energia és idő felhasználásával maximális eredmény elérése. www.vezetoisiker.eu

executivesuccess.hupont.hu

5. Erdélyi Szövetség

► "Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

erdelyi-szovetseg.hupont.hu

6. Enikő Bali

► Geologist, Current residence: Reykjavík, Iceland (Home: XV. district (Rákospalota), Budapest, Hungary)

enikobali.hupont.hu

7. Hulladékszállítási engedély ügyintézése

► Nem veszélyes hulladékszállítási engedélykérelem készítése országosan! +36708825876 Perfect Complex Build Kft

engedely.hupont.hu

8. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

9. Expressz Szervizek | Expressz Szolgáltatások | Expressz Termékek

► Oldalak amelyek expressz, gyors szolgáltatás, és gyorsszolgálat árak, futárszolgálat rendelés, gyorsszervíz, nonstop - éjjel-nappal azonnali kiszállással hibaelhárítás.

expressz-oldalak.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

5. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

6. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

7. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

8. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

9. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

10. Szépkártya elfogadó helyek

► Szépkártya elfogadó helyek gyűjtőoldala

szepkartya-elfogado.hupont.hu

11. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

12. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

13. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

14. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

15. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

16. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

17. NAGY GÁZSZERVIZ KFT. Kazánjavítás, gázszerviz, gázszerelés 06204260249

► Gázkazán, gázkészülék javítás, karbantartás, csere. Székesfehérváron, Fejér megye teljes területén, illetve Érden és Dunaújvárosban is! www.facebook.com/kazandoki

kazandoki.hupont.hu

18. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

19. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

20. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

21. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

22. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

23. ÁHI-JÓGA MEDITÁCIÓ

► A BOLDOGSÁG SZIGETE HAMAROSAN BUDAPESTEN IS!

ahijogaloncsival.hupont.hu

24. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

25. PIEZZO GÁZBOLT GÁZKÉSZÜLÉK ÉS ALKATRÉSZ SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

► Gázkészülék bolt Debrecen belvárosában. Gázkészülék alkatrészek, szobatermosztátok, szénmonoxid riasztók, gázkazánok, gázkonvektorok, tűzhelyek, fali fűtők, vízmelegítők forgalmazása, szervizelése, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzése

gaz-piezzo.hupont.hu

26. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

27. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

28. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

29. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

30. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

31. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

32. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

33. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

34. "TEA U.T." Hobby Teás weblap

► Világok teái, teák világa. Zöld tea, fehér tea, sárga tea, wulong / oolong tea, vörös tea, heicha "élő" fekete tea, puerh tea. Itt mindent megtalál, ami Tea.

teaut.hupont.hu

35. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

36. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

37. Költöztetés Pest Megyében

► Költöztető cégünk rugalmasan biztosít költöztetést Pest megye településein. Hétvégén és ünnepnap is állunk a lakosság, cégek, és a közületek rendelkezésére. Ügyfeleinknek könnyen megfizethető költöztetés árakat biztosítunk.

koltoztetespestmegyeben.hupont.hu

38. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

39. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

40. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

41. Dazer ultrahangos kutyariasztó

► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

42. A földrajz

► .

foldrajzkrisz.hupont.hu

43. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

44. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

45. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

46. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

47. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

48. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

49. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

50. Ybl Étterem

► Menü, A'la Carte étkezés, rendezvények, esküvők lebonyolítása!

ybletterem.hupont.hu

51. Örömhír

► „Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.” Uram Irgalmazz, Krisztus Kegyelmezz! Szentlélek Védelmezz!

oromhir.hupont.hu

52. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

53. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

54. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

55. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

56. Fabrikett Pest megye +36 70 410 7499

► Olcsó fabrikett és tüzifa eladó házhozszállítással Pest megye és Bp +36 70 410 7499. Akciós fabrikett forgalmazás kis és nagy tételben.

fabrikettpestmegye.hupont.hu

57. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

58. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

59. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

60. Társasházkezelő - Közös képviselő -Társasház Üzemeltetés -Ingatlankezelés

► Mert mi a társasházak jövőjét képviseljük. Mi család tagjaként dolgozunk, és „családtagnak" is érezzük magunkat a társasházakban. Mi alakítjuk a társasházak jövőjét. Kapcsolat tel.: + 36 30 555 4367

tarsashazkezelo.hupont.hu

61. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR SÁTOR VIP AUTÓBÉRLÉS

► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

pavilon.hupont.hu

62. Lelkünk, tudatunk és testünk egyensúlya

► Visszaadni az erőt a domináns agyfélteke elülső és hátulsó agyterületének összehangolására, hogy tudatos választásra legyünk képesek. Választásra, ami megváltoztatja a múltat, hogy olyanná formálhassuk a jövőt, amilyenné alakítani valóban szeretnénk

lelkiegyensulyunk.hupont.hu

63. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

64. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

65. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

66. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

67. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

68. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

kondor.hupont.hu

69. Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

► Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

eremtar.hupont.hu

70. Fanny Pizzéria

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

fannypizza.hupont.hu

71. On-line design center.

► Képgyűjtemény. Weblapkellékek.

anya-apa.hupont.hu

72. Az 1526. évi mohácsi csata "árnyékseregei" Budapest, 2017 - Botlik Richárd

► A 2017 októberében, pdf formátumban megjelent e-book teljes szövege olvasható, korlátlanul másolható, letölthető

mohacsicsata.hupont.hu

73. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

74. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

75. HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

► A sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Közhasznú szervezet. Alapítva 1990-ben.

harmashatarhegy.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 30
Tegnapi: 31
Heti: 125
Havi: 674
Össz.: 131 617
Oldal: Bulwersujące wywłaszczenie węgierskiego gimnazjum w Siedmiogrodzie i autonomia
Erdélyi Szövetség - © 2008 - 2018 - erdelyi-szovetseg.hupont.hu