Erdélyi Szövetség

"Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

Az Erdélyi Szövetség állásfoglalása  a Székelyföld autonómiájára

irányuló RMDSZ- tervezettel kapcsolatosan

Budapest, 2014. október 20.

A székelyek "nagy menetelése" óta a székelységet, de a romániai magyarság egy részét is kiemelten és elsődlegesen egy kérdés foglalkoztatja, és ez Székelyföld autonómiájának kérdése. Székelyföld önkormányzata  több évszázados önkormányzó hagyományra  visszatekintő követelése a székely népnek. A székelyeket megillető, megfelelő tartalmú önkormányzó státus megadását legalább három elháríthatatlan követelmény indokolja:

  1. A nemzetközi jognak a népek önrendelkezéséről szóló  elve, az ebben benne foglalt önkormányzati elv, mint feltétlen érvényesülést kívánó szabály, s mindennek minimuma, a belső önrendelkezés.
  2. Az önrendelkezés európai példái – különös tekintettel az egyes országok alkotmányos megoldásaira (Svájc, Spanyolország, Nagy Britannia, Finnország) és a kétoldalú kapcsolatokban létrejött önkormányzó formákra (Skócia, Dél Tirol, stb.) – által nyújtott tanulságok, s az európai politika alakulása Koszovó, s manapság kelet Ukrajna orosz lakossága jogi helyzetének rendezésének követelése jegyében.
  3. A Székelyföld történelmi öröksége, a székely székek közjogi példája, a székely önrendelkezés határozott igénye és követelése.

 

Az RMDSZ törvénytervezete nem vesz tudomást a hagyományos székelyföldi közigazgatási szervezetről, annak sarkalatos intézményéről, a székről, hanem a mai székelyföldi közigazgatási egységeket megőrizve (ld. az említett három megye) húzza fel ezek fölé az új konstrukciót, akaratlanul is megőrizve egy adott fokú párhuzamosságot, amelynek alá és fölérendeltségi viszonyait próbálja taglalni számos cikkelyben. Ilyen vonatkozásban feltűnő a merev ragaszkodás a ma létező struktúrákhoz, intézményekhez, törvényi szabályozásokhoz, amelyek eleve kizárják egy sajátos (akár hagyományos), ám mégis korszerű székelyföldi közigazgatási struktúra kialakítását autonóm jogosítványaival egyetemben.  A Székely Nemzeti Tanács Autonómia Statútumához – amely az SZNT honlapján olvasható - képest e koncepció visszalépést jelent a korlátozott tartományi szintű jogköreivel. Teljesen nyilvánvaló, hogy a törvénytervezet részleges és elégtelen jogosítványokkal kívánja felruházni Székelyföld régiót. Az eddigi megye/régió alárendeltségének elfogadása a Bukaresttel, ill. a prefektussal szemben valójában az autonómia tagadása. Így a belügyi szervek kizárólag a Bukarestnek, illetve a prefektusnak vannak alárendelve (§74-77, 78/1,88/3), amit aláhúz a prefektus felül bírálati joga a helyi döntésekkel szemben. A Nemzeti Bank-, a társadalom- és egészségügyi biztosítás intézményei kapcsán sem érvényesül maximálisan az autonómia elve, fenntartva továbbra is a függőséget ezek központi intézményeitől.

"Székelyföld autonómiájának statútumából" hiányzik egy olyan fontos kérdés pontos meghatározása, hogy mit is ért a törvényalkotó a Székelyföld fogalmon. Az I. cím szerint, amely a Székelyföld tartomány/régió létrehozásáról szól, ez "...Kovászna, Hargita és Maros megyei közigazgatási egységeket foglal magában ...) (1. §). Ugyanezt még egyszer megismétli pár sorral lejjebb. (3. §) Miközben elveti a hagyományos székelyföldi közigazgatási egységeket, melyekhez a székelység ma is ragaszkodik, nem pontosítja mettől-meddig és mely területek, települések tartoznak Székelyföldhöz. Tehát nem kívánja közös nevezőre hozni az egykori közigazgatási hagyományokat (székek) a maiakkal, s a használt meghatározás általános, azaz területileg pontatlan. (pl. köztudomású, hogy Maros megyének csak egy része tartozott Székelyföldhöz). Ismerve Székelyföld földrajzi elhelyezkedését naivitásnak tűnik és nem csupán kodifikációs, de még inkább politikai szempontból annak szerepeltetése, hogy a létrejövő régió "az egységes és feloszthatatlan Románia keretén belül jön létre" (1. §).

            Sajnálatos módon logikailag összetartozó részek szétszórtan és esetlegesen szerepelnek (ld. az összetartozó 1. és 3. §). Sokkal ésszerűbb lett volna a román állam és Székelyföld viszonyát szabályozó elveket a statútum elején szerepeltetni. Külön fejezetben, de ugyancsak itt kellett volna egybeszedve és egy helyen felsorolni azokat az alapelveket, amelyek szabályoznák Székelyföld régió lakóinak jogait, a közöttük létező vagy megteremtetendő kapcsolatokat, a hivatalos nyelv(ek) és a nyelvhasználat kérdését, az ott lakók előjogát állások betöltésére stb.

            A statútum nem szögezi le eleve, hogy milyen elvek szabályozzák a székelyföldi viszonyokat, csak hivatkozik rájuk, kivétel az arányos etnikai képviselet (§56/2), ill. az etnikai csoportok közötti egyenlőség elve (84.§, 85.§/1), vagy a magyar és a román nyelv egyenlő joga Székelyföldön (87-88.§).

                        A véleménykülönbségek és vitás kérdésekben, a törvények és sürgősségi kormányrendeletek esetében az eddig Romániában "alig látható" ombudsman dönt (86/1). Viszont elvben és az állam ellen vagy kompetenciákat illető kérdésekben az Alkotmánybíróság dönt (86.§ /1-2), de a vitás kérdéseket illetően csakis a kormány fellebbezhet (85.§/1-2)?! Az is kiderül a tervezetből, hogy akár egyszerű törvénnyel is módosíthatják a statútum egyes előírásait (91.§/1). Ugyanakkor a vezető szerveket illetően (27§, 47§) a törvényi előírások sarkalatos törvénnyel módosíthatók. A kérdés csak az, hogy mi van, ha nem szavazzák meg a Székelyföld által javasoltakat a parlamentben (obstrukció)?

            Számos kérdést, intézményt illetően elég ködös megfogalmazásokat találunk, máskor a hatáskörök leosztásának tisztázatlansága hívja fel magára a figyelmet (14.§/1), 52.§/1). Bár felsorol számos, ám nagyon is eltérő fajsúlyú (!) kérdéseket, a törvénytervezet nem pontosítja, hogy mely állami jogosítványok kerülnek a régióhoz vagy a megyékhez. (32.§). A szövegben szó esik egy eddig ismeretlen és meg nem magyarázott intézmény ‒ közvetítő ("mediátor") (83.§) ‒ bevezetéséről anélkül, hogy kiderülne, mi is az ő feladata.              

            Mindezeket összefoglalva elmondható, hogy ez a két cím alatt futó törvénytervezet      ("A romániai Székelyföld sajátos statútuma"; "A Székelyföld speciális autonómiájának statútuma"), lényegében nem más, mint az RMDSZ által javasolt, de a román politikum által eleve elutasított Székelyföld EU régió statútuma. Innen a megyerendszer és a létrehozandó régió intézményeinek párhuzamos jogosítványrendszere, amely meg van fejelve egy elég szerény, mondhatnánk félénk, pszeudo autonómiát biztosító Székelyföldi többlet jogosítvánnyal. Tehát a törvénytervezetben foglalt konstrukció nem Székelyföld autonómiáját célozza meg és kívánja létrehozni, hanem elsősorban és csak a gazdasági jellegű Székelyföld régió statútumát, ami messze kevesebb, mint amit el szeretne érni a székelység. Ekként teljesen megtéveszti az egyszerű halandót mármint a magyart, de arra alkalmas, hogy megtévesztve, felbőszítse a közrendű románt is, aki ‒ természetesen ‒ azt hiszi, hogy ez az a várva várt magyar csodafegyver, amellyel sikerül "kiszakítani" Székelyföldet az egységes és oszthatatlan Romániából. 

 

Az európai uniós regionális politika két alapelve a szubszidiaritás és a decentralizáció. A szubszidiaritás fogalma azt jelenti, hogy a döntéseket és végrehajtást arra a területi szintre kell helyezni, amelyik a legnagyobb kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához. A magasabb szintű szerv nem intézkedhetik olyan esetekben, amikor az adott célkitűzést alacsonyabb szinteken is el lehet érni. A helyi szintek felelőssége- érdekeltsége, részvétele, aktivitása így növekszik.(Látható ez a svájci kantonok működésében, vagy Dél-Tirol utóbbi években megugró gazdasági fejlődésében, a gyermekszám növekedésében.)

Az európai országokban élő különféle népcsoportok vagy szövetségi állam (Hollandia, Belgium) vagy annál kevesebb jogkört biztosító autonómiák keretében élnek: „Belgium föderális állam, amely közösségekből és régiókból áll.” – szögezi le a belga alkotmány (1994). A szövetségi államokban (Németország, Belgium, Ausztria) a tartományok (régiók) nagyfokú önállósággal, saját parlamenttel rendelkeznek, a központi kormány a közös ügyeket intézi. Míg a magyar királyságban a kezdetektől a különféle népcsoportok (székelyek, szászok, kunok, jászok) autonómiával rendelkeztek, Európában a regionalizmus gondolata csak a 70-es években születik meg (Spanyolország, Olaszország). Célja az volt, hogy a helyi kulturális/etnikai adottságok érvényesüljenek az állami területi beosztásban.  Katalóniában, baszk földön, Skóciában, Walesben, Dél-Tirolban, Észak-Írországban, Koszovóban, és másutt ez azt jelenti, hogy az adott állam kormánya miniszteriális jogköröket ad le a kisebbségi nemzet/nép/népcsoport választott törvényhozó testületének (parlamentjének) és kormányának, azokban törvényt hozhat, és a központi kormány nélkül intézkedhet (saját ügyek).  A terület rendőrségét a területi kormány alá helyezi, és az igazságszolgáltatás/bíróság működtetését is részben, vagy egészben a helyi közösség alá rendeli. A betelepedést, arányos hivatalviselést ők szabályozzák. A külügy és a le nem adott jogkörök közös ügyek a központi kormánnyal. Hogy mekkora jogkört sikerül a nép/népcsoport vagy régió számára kiharcolni, az a népcsoport erejétől, az adott állam és az őt támogató anyaország közötti tárgyalásoktól is függhet. Megfontolandó tehát az Alapszerződések felülvizsgálata és újrakötése is Magyarország és a szomszédos államok között, s az északír példa szerint felállított állandó anyaországi – társországi miniszteri bizottságok működtetése.

Az autonómiát elősegítheti az EU-n belül kialakítandó regionális beosztás is: A NUTS rendszer már az 1970-es évek elejétől létezik. Egy ország NUTS 1 régiókra oszlik, amely régiók tovább osztódnak NUTS 2 régiókra, azok tovább NUTS 3 egységekre stb., az ott élő népesség nagyságától függően. A "közigazgatási egység" az első ismérv, amelyik az osztályozás alapjául szolgál: Ez közigazgatási hatósággal rendelkező földrajzi terület, amely a tagállam jogi és intézményi keretén belül rendelkezik a fenti területre vonatkozó közigazgatási vagy politikai döntéshozatali hatáskörrel. (Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete. 2003. május 26.) A besorolásnál figyelembe kell venni a földrajzi, társadalmi-gazdasági történeti, kulturális vagy környezeti tényezőket is: Ezért NUTS 2 (némelyik NUTS 1 is) besorolásúak a (területi) autonómiával rendelkező etnikai alapú régiók: Skócia, Wales, Katalónia, Galícia, Korzika, Bretagne, Elzász, Valle d’Aosta, külön-külön: Bolzano és Trento, Burgenland, Åland. Ezek között van, bár nem éri el a népességi létszámhatárt (Székelyföldhöz hasonlóan) a 300 000 főnél kevesebb lakosságú Valle d’Aosta, Åland. Ez az, ami indokolja a szintén azonos etnikumú Székelyföld egységes, NUTS 2 régiójú besorolását is. A helyi adóbevételeket kiegészíti a központi finanszírozás és az EU-s Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Az északír békeprogramot (PEACE III. 2007-2013) az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozta.

A Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott és a székelységgel megszavaztatott autonómiakoncepciónál kevesebbet ígérni – nem széles konszenzus alapján létrehozott tervezettel – csak a helyi magyarság megtévesztését szolgálhatja.

                                                                      

Erdélyi Szövetség, Budapest  

           


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. EURO 2000 HASZNÁLTRUHA Kft.

► Cégünk közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik Géprongy, GÉPTÖRLŐRONGY és Használtruha előállításában és forgalmazásban! A legjobb minőségű géptisztítórongyot és törlőkendőt forgalmazzuk.

eurobalakft.hupont.hu

2. ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG, ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ GUMISZŐNYEG

► Ha nem megrázó élményeket akar, akkor a megoldás ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG !

elektromos-szigetelogumi.hupont.hu

3. Színes Útitárs

► Támaszt nyújtó és feltáró beszélgetések, önismeret, kineziológia, stresszoldás

eletvezetesitanacsado.hupont.hu

4. Expressz Szervizek | Expressz Szolgáltatások | Expressz Termékek

► Oldalak amelyek expressz, gyors szolgáltatás, és gyorsszolgálat árak, futárszolgálat rendelés, gyorsszervíz, nonstop - éjjel-nappal azonnali kiszállással hibaelhárítás.

expressz-oldalak.hupont.hu

5. Erdélyi Szövetség

► "Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

erdelyi-szovetseg.hupont.hu

6. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

7. Enikő Bali

► Geologist, Current residence: Reykjavík, Iceland (Home: XV. district (Rákospalota), Budapest, Hungary)

enikobali.hupont.hu

8. Értékesítés Ösztönzés - Kasza Tamástól

► Az értékesítés ösztönzés a fő probléma bármely olyan cégnél, mely a jelen körülmények között fejleszteni kivánja értékesítési módjait.

ertekesitesosztonzes.hupont.hu

9. MAGYAR RÉGIZENEI TÁRSASÁG

► CÉLJA MINDEN RÉGIZENEI MŰ HISTORIKUS ELŐADÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR ZENÉRE.

earlymusic.hupont.hu

10. Egy- és kétszemélyes elektromos kisautó 1 éves kortól 8 éves korig!

► Több mint 80-féle elektromos kisautó, a legjobb áron nagy kedvezménnyel, szülői távirányítóval! AUDI, FORD, MERCEDES, BMW, JAGUAR, VOLVO, NISSAN liszenszes elektromos kisautók!

elektromoskisauto.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

5. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

6. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

7. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

8. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

9. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

10. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

11. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

12. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

13. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

14. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

15. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

16. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

17. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► AGYPIHENTETÉS, -TORNÁZTATÁS és -KIKAPCSOLÁS HUMÁN KÍSÉRETTEL. „Agyinfo” az űrkorszakból: TRMT, azaz Tudományos Relaxációs-Meditációs Technológia. MENTÁLIS ERŐ és ÖNVÉDELEM A JAVÁBÓL.

agygeneral.hupont.hu

18. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

19. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

20. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

21. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

22. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

23. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

24. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

25. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

26. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

27. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

28. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

29. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

30. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

31. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

32. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

33. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

34. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

35. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

36. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

37. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

38. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

39. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

40. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

41. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

42. HATODIK NAPON

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

hatodiknapon.hupont.hu

43. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

44. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

45. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

46. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

47. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

48. SEAT ALKATRÉSZ MISKOLCON! SEAT alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► SEAT gyári-, utángyártott alkatrészek minden típushoz! ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, AROSA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, INCA LEON, TOLEDO

seat-alkatreszek.hupont.hu

49. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

50. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

51. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

52. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

53. !!! Csak Hírességek !!!

► Ezen az oldalon csak hírességek találhatók! Jó szórakozást az oldal nézegetéséhez! :)

csakhiressegek.hupont.hu

54. Szórakozz jól!

► Ezen az oldalon vicceket olvashatsz,ami bearanyozhatja a napodat!

szorakozzjol.hupont.hu

55. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

56. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

57. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

58. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

59. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

60. Here the elclassico what it is possible to know !

► Here Barcelona Fc from a team's and Real Madrid's team it is possible to know about the players though in it!

elclassico.hupont.hu

61. tuti receptek

► Házisüteményektől a sós süteményeken, desszerteken át a fagylaltokig. A receptek feltöltés alatt

konyvesrecepteket.hupont.hu

62. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

63. KERTI JÁTÉK-Játszótér

► EU Szabványos Szabadtéri,Udvari és Közterületi Fa Játék várak Játszótéri eszközök,Egyedi tervezésű Játszóterek,Játszó udvarok és Játékok TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉSE ENGEDÉLYEZTETÉSE 06-70-940-1795 kertijatekhj@gmail.com

kertijatek.hupont.hu

64. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

65. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

66. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

67. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

68. Scuderia Ferrari

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

scuderiaferrari.hupont.hu

69. Kellemes karácsonyt &Boldog új évet

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

girls-baby.hupont.hu

70. Használt alkatrészek értékesítése!

► Eladó alkatrészek, Elérhetőség: 06-30/892-17-36

alkatreszbazar.hupont.hu

71. Fa, műanyag és alumínium REDŐNYÖK JAVÍTÁSA, ÚJ REDŐNYÖK KÉSZÍTÉSE!

► REDŐNYJAVÍTÁS AKÁR 1,5 ÓRÁN BELÜL! Gurtnicsere 4.900,-Ft-tól! Reggel 7.00-től hívhat! 06-20/3685-888! Redőnyjavítás Bp. II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. kerületben, Pest megyében!

redonyseg.hupont.hu

72. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

73. Szentek és Boldogok élete

► Ez az oldal Szentek és Boldogok életével foglalkozik!Remélem itt megtalálod annak a szentnek vagy boldognak az életét akit keresel!

szentekelete.hupont.hu

74. Ezo Hírnök

► www.ezohirnok.hupont.hu

ezohirnok.hupont.hu

75. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 43
Tegnapi: 79
Heti: 247
Havi: 1 083
Össz.: 120 294
Oldal: Az Erdélyi Szövetség állásfoglalása az RMDSZ autonómia-tervezetére vonatkozóan
Erdélyi Szövetség - © 2008 - 2018 - erdelyi-szovetseg.hupont.hu