Erdélyi Szövetség

"Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

Az Erdélyi Szövetség állásfoglalása  a Székelyföld autonómiájára

irányuló RMDSZ- tervezettel kapcsolatosan

Budapest, 2014. október 20.

A székelyek "nagy menetelése" óta a székelységet, de a romániai magyarság egy részét is kiemelten és elsődlegesen egy kérdés foglalkoztatja, és ez Székelyföld autonómiájának kérdése. Székelyföld önkormányzata  több évszázados önkormányzó hagyományra  visszatekintő követelése a székely népnek. A székelyeket megillető, megfelelő tartalmú önkormányzó státus megadását legalább három elháríthatatlan követelmény indokolja:

  1. A nemzetközi jognak a népek önrendelkezéséről szóló  elve, az ebben benne foglalt önkormányzati elv, mint feltétlen érvényesülést kívánó szabály, s mindennek minimuma, a belső önrendelkezés.
  2. Az önrendelkezés európai példái – különös tekintettel az egyes országok alkotmányos megoldásaira (Svájc, Spanyolország, Nagy Britannia, Finnország) és a kétoldalú kapcsolatokban létrejött önkormányzó formákra (Skócia, Dél Tirol, stb.) – által nyújtott tanulságok, s az európai politika alakulása Koszovó, s manapság kelet Ukrajna orosz lakossága jogi helyzetének rendezésének követelése jegyében.
  3. A Székelyföld történelmi öröksége, a székely székek közjogi példája, a székely önrendelkezés határozott igénye és követelése.

 

Az RMDSZ törvénytervezete nem vesz tudomást a hagyományos székelyföldi közigazgatási szervezetről, annak sarkalatos intézményéről, a székről, hanem a mai székelyföldi közigazgatási egységeket megőrizve (ld. az említett három megye) húzza fel ezek fölé az új konstrukciót, akaratlanul is megőrizve egy adott fokú párhuzamosságot, amelynek alá és fölérendeltségi viszonyait próbálja taglalni számos cikkelyben. Ilyen vonatkozásban feltűnő a merev ragaszkodás a ma létező struktúrákhoz, intézményekhez, törvényi szabályozásokhoz, amelyek eleve kizárják egy sajátos (akár hagyományos), ám mégis korszerű székelyföldi közigazgatási struktúra kialakítását autonóm jogosítványaival egyetemben.  A Székely Nemzeti Tanács Autonómia Statútumához – amely az SZNT honlapján olvasható - képest e koncepció visszalépést jelent a korlátozott tartományi szintű jogköreivel. Teljesen nyilvánvaló, hogy a törvénytervezet részleges és elégtelen jogosítványokkal kívánja felruházni Székelyföld régiót. Az eddigi megye/régió alárendeltségének elfogadása a Bukaresttel, ill. a prefektussal szemben valójában az autonómia tagadása. Így a belügyi szervek kizárólag a Bukarestnek, illetve a prefektusnak vannak alárendelve (§74-77, 78/1,88/3), amit aláhúz a prefektus felül bírálati joga a helyi döntésekkel szemben. A Nemzeti Bank-, a társadalom- és egészségügyi biztosítás intézményei kapcsán sem érvényesül maximálisan az autonómia elve, fenntartva továbbra is a függőséget ezek központi intézményeitől.

"Székelyföld autonómiájának statútumából" hiányzik egy olyan fontos kérdés pontos meghatározása, hogy mit is ért a törvényalkotó a Székelyföld fogalmon. Az I. cím szerint, amely a Székelyföld tartomány/régió létrehozásáról szól, ez "...Kovászna, Hargita és Maros megyei közigazgatási egységeket foglal magában ...) (1. §). Ugyanezt még egyszer megismétli pár sorral lejjebb. (3. §) Miközben elveti a hagyományos székelyföldi közigazgatási egységeket, melyekhez a székelység ma is ragaszkodik, nem pontosítja mettől-meddig és mely területek, települések tartoznak Székelyföldhöz. Tehát nem kívánja közös nevezőre hozni az egykori közigazgatási hagyományokat (székek) a maiakkal, s a használt meghatározás általános, azaz területileg pontatlan. (pl. köztudomású, hogy Maros megyének csak egy része tartozott Székelyföldhöz). Ismerve Székelyföld földrajzi elhelyezkedését naivitásnak tűnik és nem csupán kodifikációs, de még inkább politikai szempontból annak szerepeltetése, hogy a létrejövő régió "az egységes és feloszthatatlan Románia keretén belül jön létre" (1. §).

            Sajnálatos módon logikailag összetartozó részek szétszórtan és esetlegesen szerepelnek (ld. az összetartozó 1. és 3. §). Sokkal ésszerűbb lett volna a román állam és Székelyföld viszonyát szabályozó elveket a statútum elején szerepeltetni. Külön fejezetben, de ugyancsak itt kellett volna egybeszedve és egy helyen felsorolni azokat az alapelveket, amelyek szabályoznák Székelyföld régió lakóinak jogait, a közöttük létező vagy megteremtetendő kapcsolatokat, a hivatalos nyelv(ek) és a nyelvhasználat kérdését, az ott lakók előjogát állások betöltésére stb.

            A statútum nem szögezi le eleve, hogy milyen elvek szabályozzák a székelyföldi viszonyokat, csak hivatkozik rájuk, kivétel az arányos etnikai képviselet (§56/2), ill. az etnikai csoportok közötti egyenlőség elve (84.§, 85.§/1), vagy a magyar és a román nyelv egyenlő joga Székelyföldön (87-88.§).

                        A véleménykülönbségek és vitás kérdésekben, a törvények és sürgősségi kormányrendeletek esetében az eddig Romániában "alig látható" ombudsman dönt (86/1). Viszont elvben és az állam ellen vagy kompetenciákat illető kérdésekben az Alkotmánybíróság dönt (86.§ /1-2), de a vitás kérdéseket illetően csakis a kormány fellebbezhet (85.§/1-2)?! Az is kiderül a tervezetből, hogy akár egyszerű törvénnyel is módosíthatják a statútum egyes előírásait (91.§/1). Ugyanakkor a vezető szerveket illetően (27§, 47§) a törvényi előírások sarkalatos törvénnyel módosíthatók. A kérdés csak az, hogy mi van, ha nem szavazzák meg a Székelyföld által javasoltakat a parlamentben (obstrukció)?

            Számos kérdést, intézményt illetően elég ködös megfogalmazásokat találunk, máskor a hatáskörök leosztásának tisztázatlansága hívja fel magára a figyelmet (14.§/1), 52.§/1). Bár felsorol számos, ám nagyon is eltérő fajsúlyú (!) kérdéseket, a törvénytervezet nem pontosítja, hogy mely állami jogosítványok kerülnek a régióhoz vagy a megyékhez. (32.§). A szövegben szó esik egy eddig ismeretlen és meg nem magyarázott intézmény ‒ közvetítő ("mediátor") (83.§) ‒ bevezetéséről anélkül, hogy kiderülne, mi is az ő feladata.              

            Mindezeket összefoglalva elmondható, hogy ez a két cím alatt futó törvénytervezet      ("A romániai Székelyföld sajátos statútuma"; "A Székelyföld speciális autonómiájának statútuma"), lényegében nem más, mint az RMDSZ által javasolt, de a román politikum által eleve elutasított Székelyföld EU régió statútuma. Innen a megyerendszer és a létrehozandó régió intézményeinek párhuzamos jogosítványrendszere, amely meg van fejelve egy elég szerény, mondhatnánk félénk, pszeudo autonómiát biztosító Székelyföldi többlet jogosítvánnyal. Tehát a törvénytervezetben foglalt konstrukció nem Székelyföld autonómiáját célozza meg és kívánja létrehozni, hanem elsősorban és csak a gazdasági jellegű Székelyföld régió statútumát, ami messze kevesebb, mint amit el szeretne érni a székelység. Ekként teljesen megtéveszti az egyszerű halandót mármint a magyart, de arra alkalmas, hogy megtévesztve, felbőszítse a közrendű románt is, aki ‒ természetesen ‒ azt hiszi, hogy ez az a várva várt magyar csodafegyver, amellyel sikerül "kiszakítani" Székelyföldet az egységes és oszthatatlan Romániából. 

 

Az európai uniós regionális politika két alapelve a szubszidiaritás és a decentralizáció. A szubszidiaritás fogalma azt jelenti, hogy a döntéseket és végrehajtást arra a területi szintre kell helyezni, amelyik a legnagyobb kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához. A magasabb szintű szerv nem intézkedhetik olyan esetekben, amikor az adott célkitűzést alacsonyabb szinteken is el lehet érni. A helyi szintek felelőssége- érdekeltsége, részvétele, aktivitása így növekszik.(Látható ez a svájci kantonok működésében, vagy Dél-Tirol utóbbi években megugró gazdasági fejlődésében, a gyermekszám növekedésében.)

Az európai országokban élő különféle népcsoportok vagy szövetségi állam (Hollandia, Belgium) vagy annál kevesebb jogkört biztosító autonómiák keretében élnek: „Belgium föderális állam, amely közösségekből és régiókból áll.” – szögezi le a belga alkotmány (1994). A szövetségi államokban (Németország, Belgium, Ausztria) a tartományok (régiók) nagyfokú önállósággal, saját parlamenttel rendelkeznek, a központi kormány a közös ügyeket intézi. Míg a magyar királyságban a kezdetektől a különféle népcsoportok (székelyek, szászok, kunok, jászok) autonómiával rendelkeztek, Európában a regionalizmus gondolata csak a 70-es években születik meg (Spanyolország, Olaszország). Célja az volt, hogy a helyi kulturális/etnikai adottságok érvényesüljenek az állami területi beosztásban.  Katalóniában, baszk földön, Skóciában, Walesben, Dél-Tirolban, Észak-Írországban, Koszovóban, és másutt ez azt jelenti, hogy az adott állam kormánya miniszteriális jogköröket ad le a kisebbségi nemzet/nép/népcsoport választott törvényhozó testületének (parlamentjének) és kormányának, azokban törvényt hozhat, és a központi kormány nélkül intézkedhet (saját ügyek).  A terület rendőrségét a területi kormány alá helyezi, és az igazságszolgáltatás/bíróság működtetését is részben, vagy egészben a helyi közösség alá rendeli. A betelepedést, arányos hivatalviselést ők szabályozzák. A külügy és a le nem adott jogkörök közös ügyek a központi kormánnyal. Hogy mekkora jogkört sikerül a nép/népcsoport vagy régió számára kiharcolni, az a népcsoport erejétől, az adott állam és az őt támogató anyaország közötti tárgyalásoktól is függhet. Megfontolandó tehát az Alapszerződések felülvizsgálata és újrakötése is Magyarország és a szomszédos államok között, s az északír példa szerint felállított állandó anyaországi – társországi miniszteri bizottságok működtetése.

Az autonómiát elősegítheti az EU-n belül kialakítandó regionális beosztás is: A NUTS rendszer már az 1970-es évek elejétől létezik. Egy ország NUTS 1 régiókra oszlik, amely régiók tovább osztódnak NUTS 2 régiókra, azok tovább NUTS 3 egységekre stb., az ott élő népesség nagyságától függően. A "közigazgatási egység" az első ismérv, amelyik az osztályozás alapjául szolgál: Ez közigazgatási hatósággal rendelkező földrajzi terület, amely a tagállam jogi és intézményi keretén belül rendelkezik a fenti területre vonatkozó közigazgatási vagy politikai döntéshozatali hatáskörrel. (Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete. 2003. május 26.) A besorolásnál figyelembe kell venni a földrajzi, társadalmi-gazdasági történeti, kulturális vagy környezeti tényezőket is: Ezért NUTS 2 (némelyik NUTS 1 is) besorolásúak a (területi) autonómiával rendelkező etnikai alapú régiók: Skócia, Wales, Katalónia, Galícia, Korzika, Bretagne, Elzász, Valle d’Aosta, külön-külön: Bolzano és Trento, Burgenland, Åland. Ezek között van, bár nem éri el a népességi létszámhatárt (Székelyföldhöz hasonlóan) a 300 000 főnél kevesebb lakosságú Valle d’Aosta, Åland. Ez az, ami indokolja a szintén azonos etnikumú Székelyföld egységes, NUTS 2 régiójú besorolását is. A helyi adóbevételeket kiegészíti a központi finanszírozás és az EU-s Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Az északír békeprogramot (PEACE III. 2007-2013) az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozta.

A Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott és a székelységgel megszavaztatott autonómiakoncepciónál kevesebbet ígérni – nem széles konszenzus alapján létrehozott tervezettel – csak a helyi magyarság megtévesztését szolgálhatja.

                                                                      

Erdélyi Szövetség, Budapest  

           


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Enikő Bali

► Geologist, Current residence: Reykjavík, Iceland (Home: XV. district (Rákospalota), Budapest, Hungary)

enikobali.hupont.hu

2. ANGOL HASZNÁLT RUHA ÉS MINŐSÉGI BÁLÁS RUHA NAGYKERESKEDÉS

► MINŐSÉGI HASZNÁLTRUHA - ANGOL BÁLÁSRUHA - ANGOL EXTRA RUHA - ORIGINAL BÁLÁS RUHA BESZERZÉS OLCSÓN

europanagyker.hupont.hu

3. Európa-Demokrácia-Eszperantó

► Mert nincs európai demokrácia nyelvi demokrácia nélkül.

ede-hu.hupont.hu

4. Expressz Szervizek | Expressz Szolgáltatások | Expressz Termékek

► Oldalak amelyek expressz, gyors szolgáltatás, és gyorsszolgálat árak, futárszolgálat rendelés, gyorsszervíz, nonstop - éjjel-nappal azonnali kiszállással hibaelhárítás.

expressz-oldalak.hupont.hu

5. Egy- és kétszemélyes elektromos kisautó 1 éves kortól 8 éves korig!

► Több mint 80-féle elektromos kisautó, a legjobb áron nagy kedvezménnyel, szülői távirányítóval! AUDI, FORD, MERCEDES, BMW, JAGUAR, VOLVO, NISSAN liszenszes elektromos kisautók!

elektromoskisauto.hupont.hu

6. Helle Nóra és Eric Helle - Hatékonysági specialisták

► Hatékonyság = Minimális energia és idő felhasználásával maximális eredmény elérése. www.vezetoisiker.eu

executivesuccess.hupont.hu

7. MAGYAR RÉGIZENEI TÁRSASÁG

► CÉLJA MINDEN RÉGIZENEI MŰ HISTORIKUS ELŐADÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR ZENÉRE.

earlymusic.hupont.hu

8. ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG, ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ GUMISZŐNYEG

► Ha nem megrázó élményeket akar, akkor a megoldás ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG !

elektromos-szigetelogumi.hupont.hu

9. Színes Útitárs

► Támaszt nyújtó és feltáró beszélgetések, önismeret, kineziológia, stresszoldás

eletvezetesitanacsado.hupont.hu

10. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

4. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

5. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

6. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

7. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

8. MaTi-CAR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Utángyártott, gyári , és bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

9. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

10. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

11. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

12. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

13. Minden dolog

► nézz meg mindent ,itt mindent megtalálsz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mindenfajtaoldal.hupont.hu

14. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

15. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

16. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz az IBUSZ-szal és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

17. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

18. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

19. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

20. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

21. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

22. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

23. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

24. Fabrikett Pest megye +36 70 410 7499

► Olcsó fabrikett és tüzifa eladó házhozszállítással Pest megye és Bp +36 70 410 7499. Akciós fabrikett forgalmazás kis és nagy tételben.

fabrikettpestmegye.hupont.hu

25. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

26. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

27. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

betonsablon.hupont.hu

28. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

29. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

30. tuti receptek

► Házisüteményektől a sós süteményeken, desszerteken át a fagylaltokig. A receptek feltöltés alatt

konyvesrecepteket.hupont.hu

31. Hogy áll a ház? - Egy családi ház építése.

► Egy családi ház építésének folyamatai képekkel, leírásokkal. 2012 - 2013

hogyallahaz.hupont.hu

32. Égi Vándor

► Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

egivandor.hupont.hu

33. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

34. !!! Csak Hírességek !!!

► Ezen az oldalon csak hírességek találhatók! Jó szórakozást az oldal nézegetéséhez! :)

csakhiressegek.hupont.hu

35. Üveges - üvegezés - üveges gyorsszolgálat Budapesten 06-30-470-11-99

► Üveges-üvegezés-üveges gyorsszolgálat, üvegezés Budapesten, helyszíni üvegezés gyors kiszállásal, üveg pótlás, üveg csere, üveg javítás . Ajtó,ablak,sík,katedrál,drót,kirakat,biztosági,thermo,üveg csere.Minden ami üveg

olcsouveg.hupont.hu

36. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

37. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

38. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

39. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

40. Irodalom - Költészet - Tudomány - Találmány- Alkotás - Kutatás - Fejlesztés

► Az arany a minden, az érték. A vákum a semmi. De az ARANYVÁKUM !!!!

aranyvakum.hupont.hu

41. Magyarország képeslapokon

► Magyarország települései képeslapokon

mokepeslapok.hupont.hu

42. Tis-CaR-Sec Kft - KOREAI ÉS JAPÁN AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON..

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

43. Gyönyörű állatok

► Itt mindent meg találsz az állatokról

gyonyoruallatok.hupont.hu

44. HATODIK NAPON

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

hatodiknapon.hupont.hu

45. Kárpitos,RESTAURÁTOR 0670 594 8067 Deák Antal - Budapesten és országosan.

► Kárpitos - Bármilyen bútor KÁRPITOZÁS RESTAURÁLÁS- Budapest és környékén-Garanciával!Minőségi kárpit,szövet és bőrválasztékkal. Hívjon Bizalommal Országosan.

butorok-felujitva.hupont.hu

46. ASZFALTOZÁS 2000 FT/M2 AKCIÓ,MART ASZFALTOZÁS 1000 FT/M2 ÚTÉPÍTÉS

► ASZFALTOZÁS,MART ASZFALTOZÁS,ASZFALTOZÁS ÁRAK,ASZFALTOZÁS 1000 FT-TÓL,ÚTÉPÍTÉS,ÖNTÖTT ASZFALTOZÁS TEL:0630/853-95-66

karpati-aszfalt.hupont.hu

47. Gyermeksarok

► Gyerekeknek mindenféle jó dolog!

gyermeksarok.hupont.hu

48. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

49. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári alkatrészek,Utángyártott-Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Opel alkatrészek,AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW alkatrészek-szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

50. Az intelligens inga rejtélye

► Egy inga intelligens jelei segítségével rálátás nyílik az univerzum ismeretlen titkaira, és arra is, miért kommunikatív az inga. - A világ új tudományos szelleme

intelligensinga.hupont.hu

51. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

52. vagányok,tehát tinik

► minden ami minket fiatalokat érdekel.

teenager.hupont.hu

53. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

54. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

55. Mindig csak foci!

► Belépés csak sztárfocistáknak!!!

mindigfoci.hupont.hu

56. "Aranykezek "az élet minden területén Lenkey Mária honlapja

► -- Az akadályokat akkor látod, ha leveszed a tekinteted a célról........... Ha igazi MAGYAR NÉPZENÉRE VÁGYSZ, MINDEN ALKALOMRA ITT MEGTALÁLOD...

aranykezek.hupont.hu

57. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

58. ~ Smink és ami hozzá tartozik ~

► Tesztek, trükkök, minden ami kell!

sminktesztneked.hupont.hu

59. Házikedvencek, szórakozás, és minden ami jó

► Sok szertettel köszöntök minden kedves látogatót az oldalamon!!! Remélem mindenki talál az érdeklődésének megfelelő leírást.

szandra-hannah.hupont.hu

60. HOKÉV horgászbotok és egyebek...

► HOKÉV horgászbotok képekkel, horgászbotok felújítása - részletes, fényképes leírással, horgászorsók a '70-es, '80-as évekből, régi horgászorsók felújítása, karbantartása

hokevhorgaszbotok.hupont.hu

61. Ybl Étterem

► Menü, A'la Carte étkezés, rendezvények, esküvők lebonyolítása!

ybletterem.hupont.hu

62. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa.

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

63. Örömhír

► „Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.” Uram Irgalmazz, Krisztus Kegyelmezz! Szentlélek Védelmezz!

oromhir.hupont.hu

64. Pesterzsébeti Használt gyerekruha és bababizományi

► Szerettel várunk pesterzsébeti üzletünkben nagy választékban találsz baba és gyermekruhát és babakocsit, etetőszéket, járókát, kiságyat, játékokat!

bababizomanyi.hupont.hu

65. OPEL alkatrészek akciós, elérhető áron a Mati-CaR KFt-nél Miskolcon...

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

66. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

67. VEGYSZERMENTES KERTEM

► A honlapom a http://szatmari-naturkert.hupont.hu címen üzemel tovább!

szatmari-biokert.hupont.hu

68. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

69. Pláza mániások

► A plázások mi vagyunk. Kérdezz minket a divatról, stb...

plazasok.hupont.hu

70. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

71. KÉPESGÉP - a géphirdetések lapja - új és használt haszongépek, eszközök

► Eladó haszongépek, traktorok, talajművelők, betakarítók, építő- és földmunkagépek, daruk, emelők, targoncák, járművek, alkatrészek, tartozékok, szerviz. Hirdetései megjelenéséhez árajánlatot a kepesgep@gmail.com e-mail címen kérhet.

kepesgep.hupont.hu

72. Kávé ízü álomvilág

► Soha nem késő elkezdeni! Közel a hatvanhoz kezdtem el leírni gondolatokat, jegyzeteket készíteni , amik rögzítik az élet bizonyos pillanatait. Egy adott szituációhoz csak kevés fantázia kell és kész a mondanivaló. Érezd magad jól itt kedves Vendég!

kave-izu-alomvilag.hupont.hu

73. Kormánybőrözés 2 óra alatt Budapesten! Bőr váltószoknya.

► Profi munka, gyári anyagok!

autokarpit.hupont.hu

74. *~*~*~H2o rajongói oldal~*~*~*<3

► Happy new year!;;) Nézzetek szét bátran!:)

emma-rikki-cleo-bella.hupont.hu

75. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

devaimarti.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 47
Tegnapi: 96
Heti: 722
Havi: 2 114
Össz.: 110 868
Oldal: Az Erdélyi Szövetség állásfoglalása az RMDSZ autonómia-tervezetére vonatkozóan
Erdélyi Szövetség - © 2008 - 2018 - erdelyi-szovetseg.hupont.hu