Erdélyi Szövetség

"Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

Az Erdélyi Szövetség állásfoglalása  a Székelyföld autonómiájára

irányuló RMDSZ- tervezettel kapcsolatosan

Budapest, 2014. október 20.

A székelyek "nagy menetelése" óta a székelységet, de a romániai magyarság egy részét is kiemelten és elsődlegesen egy kérdés foglalkoztatja, és ez Székelyföld autonómiájának kérdése. Székelyföld önkormányzata  több évszázados önkormányzó hagyományra  visszatekintő követelése a székely népnek. A székelyeket megillető, megfelelő tartalmú önkormányzó státus megadását legalább három elháríthatatlan követelmény indokolja:

  1. A nemzetközi jognak a népek önrendelkezéséről szóló  elve, az ebben benne foglalt önkormányzati elv, mint feltétlen érvényesülést kívánó szabály, s mindennek minimuma, a belső önrendelkezés.
  2. Az önrendelkezés európai példái – különös tekintettel az egyes országok alkotmányos megoldásaira (Svájc, Spanyolország, Nagy Britannia, Finnország) és a kétoldalú kapcsolatokban létrejött önkormányzó formákra (Skócia, Dél Tirol, stb.) – által nyújtott tanulságok, s az európai politika alakulása Koszovó, s manapság kelet Ukrajna orosz lakossága jogi helyzetének rendezésének követelése jegyében.
  3. A Székelyföld történelmi öröksége, a székely székek közjogi példája, a székely önrendelkezés határozott igénye és követelése.

 

Az RMDSZ törvénytervezete nem vesz tudomást a hagyományos székelyföldi közigazgatási szervezetről, annak sarkalatos intézményéről, a székről, hanem a mai székelyföldi közigazgatási egységeket megőrizve (ld. az említett három megye) húzza fel ezek fölé az új konstrukciót, akaratlanul is megőrizve egy adott fokú párhuzamosságot, amelynek alá és fölérendeltségi viszonyait próbálja taglalni számos cikkelyben. Ilyen vonatkozásban feltűnő a merev ragaszkodás a ma létező struktúrákhoz, intézményekhez, törvényi szabályozásokhoz, amelyek eleve kizárják egy sajátos (akár hagyományos), ám mégis korszerű székelyföldi közigazgatási struktúra kialakítását autonóm jogosítványaival egyetemben.  A Székely Nemzeti Tanács Autonómia Statútumához – amely az SZNT honlapján olvasható - képest e koncepció visszalépést jelent a korlátozott tartományi szintű jogköreivel. Teljesen nyilvánvaló, hogy a törvénytervezet részleges és elégtelen jogosítványokkal kívánja felruházni Székelyföld régiót. Az eddigi megye/régió alárendeltségének elfogadása a Bukaresttel, ill. a prefektussal szemben valójában az autonómia tagadása. Így a belügyi szervek kizárólag a Bukarestnek, illetve a prefektusnak vannak alárendelve (§74-77, 78/1,88/3), amit aláhúz a prefektus felül bírálati joga a helyi döntésekkel szemben. A Nemzeti Bank-, a társadalom- és egészségügyi biztosítás intézményei kapcsán sem érvényesül maximálisan az autonómia elve, fenntartva továbbra is a függőséget ezek központi intézményeitől.

"Székelyföld autonómiájának statútumából" hiányzik egy olyan fontos kérdés pontos meghatározása, hogy mit is ért a törvényalkotó a Székelyföld fogalmon. Az I. cím szerint, amely a Székelyföld tartomány/régió létrehozásáról szól, ez "...Kovászna, Hargita és Maros megyei közigazgatási egységeket foglal magában ...) (1. §). Ugyanezt még egyszer megismétli pár sorral lejjebb. (3. §) Miközben elveti a hagyományos székelyföldi közigazgatási egységeket, melyekhez a székelység ma is ragaszkodik, nem pontosítja mettől-meddig és mely területek, települések tartoznak Székelyföldhöz. Tehát nem kívánja közös nevezőre hozni az egykori közigazgatási hagyományokat (székek) a maiakkal, s a használt meghatározás általános, azaz területileg pontatlan. (pl. köztudomású, hogy Maros megyének csak egy része tartozott Székelyföldhöz). Ismerve Székelyföld földrajzi elhelyezkedését naivitásnak tűnik és nem csupán kodifikációs, de még inkább politikai szempontból annak szerepeltetése, hogy a létrejövő régió "az egységes és feloszthatatlan Románia keretén belül jön létre" (1. §).

            Sajnálatos módon logikailag összetartozó részek szétszórtan és esetlegesen szerepelnek (ld. az összetartozó 1. és 3. §). Sokkal ésszerűbb lett volna a román állam és Székelyföld viszonyát szabályozó elveket a statútum elején szerepeltetni. Külön fejezetben, de ugyancsak itt kellett volna egybeszedve és egy helyen felsorolni azokat az alapelveket, amelyek szabályoznák Székelyföld régió lakóinak jogait, a közöttük létező vagy megteremtetendő kapcsolatokat, a hivatalos nyelv(ek) és a nyelvhasználat kérdését, az ott lakók előjogát állások betöltésére stb.

            A statútum nem szögezi le eleve, hogy milyen elvek szabályozzák a székelyföldi viszonyokat, csak hivatkozik rájuk, kivétel az arányos etnikai képviselet (§56/2), ill. az etnikai csoportok közötti egyenlőség elve (84.§, 85.§/1), vagy a magyar és a román nyelv egyenlő joga Székelyföldön (87-88.§).

                        A véleménykülönbségek és vitás kérdésekben, a törvények és sürgősségi kormányrendeletek esetében az eddig Romániában "alig látható" ombudsman dönt (86/1). Viszont elvben és az állam ellen vagy kompetenciákat illető kérdésekben az Alkotmánybíróság dönt (86.§ /1-2), de a vitás kérdéseket illetően csakis a kormány fellebbezhet (85.§/1-2)?! Az is kiderül a tervezetből, hogy akár egyszerű törvénnyel is módosíthatják a statútum egyes előírásait (91.§/1). Ugyanakkor a vezető szerveket illetően (27§, 47§) a törvényi előírások sarkalatos törvénnyel módosíthatók. A kérdés csak az, hogy mi van, ha nem szavazzák meg a Székelyföld által javasoltakat a parlamentben (obstrukció)?

            Számos kérdést, intézményt illetően elég ködös megfogalmazásokat találunk, máskor a hatáskörök leosztásának tisztázatlansága hívja fel magára a figyelmet (14.§/1), 52.§/1). Bár felsorol számos, ám nagyon is eltérő fajsúlyú (!) kérdéseket, a törvénytervezet nem pontosítja, hogy mely állami jogosítványok kerülnek a régióhoz vagy a megyékhez. (32.§). A szövegben szó esik egy eddig ismeretlen és meg nem magyarázott intézmény ‒ közvetítő ("mediátor") (83.§) ‒ bevezetéséről anélkül, hogy kiderülne, mi is az ő feladata.              

            Mindezeket összefoglalva elmondható, hogy ez a két cím alatt futó törvénytervezet      ("A romániai Székelyföld sajátos statútuma"; "A Székelyföld speciális autonómiájának statútuma"), lényegében nem más, mint az RMDSZ által javasolt, de a román politikum által eleve elutasított Székelyföld EU régió statútuma. Innen a megyerendszer és a létrehozandó régió intézményeinek párhuzamos jogosítványrendszere, amely meg van fejelve egy elég szerény, mondhatnánk félénk, pszeudo autonómiát biztosító Székelyföldi többlet jogosítvánnyal. Tehát a törvénytervezetben foglalt konstrukció nem Székelyföld autonómiáját célozza meg és kívánja létrehozni, hanem elsősorban és csak a gazdasági jellegű Székelyföld régió statútumát, ami messze kevesebb, mint amit el szeretne érni a székelység. Ekként teljesen megtéveszti az egyszerű halandót mármint a magyart, de arra alkalmas, hogy megtévesztve, felbőszítse a közrendű románt is, aki ‒ természetesen ‒ azt hiszi, hogy ez az a várva várt magyar csodafegyver, amellyel sikerül "kiszakítani" Székelyföldet az egységes és oszthatatlan Romániából. 

 

Az európai uniós regionális politika két alapelve a szubszidiaritás és a decentralizáció. A szubszidiaritás fogalma azt jelenti, hogy a döntéseket és végrehajtást arra a területi szintre kell helyezni, amelyik a legnagyobb kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához. A magasabb szintű szerv nem intézkedhetik olyan esetekben, amikor az adott célkitűzést alacsonyabb szinteken is el lehet érni. A helyi szintek felelőssége- érdekeltsége, részvétele, aktivitása így növekszik.(Látható ez a svájci kantonok működésében, vagy Dél-Tirol utóbbi években megugró gazdasági fejlődésében, a gyermekszám növekedésében.)

Az európai országokban élő különféle népcsoportok vagy szövetségi állam (Hollandia, Belgium) vagy annál kevesebb jogkört biztosító autonómiák keretében élnek: „Belgium föderális állam, amely közösségekből és régiókból áll.” – szögezi le a belga alkotmány (1994). A szövetségi államokban (Németország, Belgium, Ausztria) a tartományok (régiók) nagyfokú önállósággal, saját parlamenttel rendelkeznek, a központi kormány a közös ügyeket intézi. Míg a magyar királyságban a kezdetektől a különféle népcsoportok (székelyek, szászok, kunok, jászok) autonómiával rendelkeztek, Európában a regionalizmus gondolata csak a 70-es években születik meg (Spanyolország, Olaszország). Célja az volt, hogy a helyi kulturális/etnikai adottságok érvényesüljenek az állami területi beosztásban.  Katalóniában, baszk földön, Skóciában, Walesben, Dél-Tirolban, Észak-Írországban, Koszovóban, és másutt ez azt jelenti, hogy az adott állam kormánya miniszteriális jogköröket ad le a kisebbségi nemzet/nép/népcsoport választott törvényhozó testületének (parlamentjének) és kormányának, azokban törvényt hozhat, és a központi kormány nélkül intézkedhet (saját ügyek).  A terület rendőrségét a területi kormány alá helyezi, és az igazságszolgáltatás/bíróság működtetését is részben, vagy egészben a helyi közösség alá rendeli. A betelepedést, arányos hivatalviselést ők szabályozzák. A külügy és a le nem adott jogkörök közös ügyek a központi kormánnyal. Hogy mekkora jogkört sikerül a nép/népcsoport vagy régió számára kiharcolni, az a népcsoport erejétől, az adott állam és az őt támogató anyaország közötti tárgyalásoktól is függhet. Megfontolandó tehát az Alapszerződések felülvizsgálata és újrakötése is Magyarország és a szomszédos államok között, s az északír példa szerint felállított állandó anyaországi – társországi miniszteri bizottságok működtetése.

Az autonómiát elősegítheti az EU-n belül kialakítandó regionális beosztás is: A NUTS rendszer már az 1970-es évek elejétől létezik. Egy ország NUTS 1 régiókra oszlik, amely régiók tovább osztódnak NUTS 2 régiókra, azok tovább NUTS 3 egységekre stb., az ott élő népesség nagyságától függően. A "közigazgatási egység" az első ismérv, amelyik az osztályozás alapjául szolgál: Ez közigazgatási hatósággal rendelkező földrajzi terület, amely a tagállam jogi és intézményi keretén belül rendelkezik a fenti területre vonatkozó közigazgatási vagy politikai döntéshozatali hatáskörrel. (Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete. 2003. május 26.) A besorolásnál figyelembe kell venni a földrajzi, társadalmi-gazdasági történeti, kulturális vagy környezeti tényezőket is: Ezért NUTS 2 (némelyik NUTS 1 is) besorolásúak a (területi) autonómiával rendelkező etnikai alapú régiók: Skócia, Wales, Katalónia, Galícia, Korzika, Bretagne, Elzász, Valle d’Aosta, külön-külön: Bolzano és Trento, Burgenland, Åland. Ezek között van, bár nem éri el a népességi létszámhatárt (Székelyföldhöz hasonlóan) a 300 000 főnél kevesebb lakosságú Valle d’Aosta, Åland. Ez az, ami indokolja a szintén azonos etnikumú Székelyföld egységes, NUTS 2 régiójú besorolását is. A helyi adóbevételeket kiegészíti a központi finanszírozás és az EU-s Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Az északír békeprogramot (PEACE III. 2007-2013) az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozta.

A Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott és a székelységgel megszavaztatott autonómiakoncepciónál kevesebbet ígérni – nem széles konszenzus alapján létrehozott tervezettel – csak a helyi magyarság megtévesztését szolgálhatja.

                                                                      

Erdélyi Szövetség, Budapest  

           


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Egy- és kétszemélyes elektromos kisautó 1 éves kortól 8 éves korig!

► Több mint 80-féle elektromos kisautó, a legjobb áron nagy kedvezménnyel, szülői távirányítóval! AUDI, FORD, MERCEDES, BMW, JAGUAR, VOLVO, NISSAN liszenszes elektromos kisautók!

elektromoskisauto.hupont.hu

2. ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG, ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ GUMISZŐNYEG

► Ha nem megrázó élményeket akar, akkor a megoldás ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG !

elektromos-szigetelogumi.hupont.hu

3. Értékesítés Ösztönzés - Kasza Tamástól

► Az értékesítés ösztönzés a fő probléma bármely olyan cégnél, mely a jelen körülmények között fejleszteni kivánja értékesítési módjait.

ertekesitesosztonzes.hupont.hu

4. Helle Nóra és Eric Helle - Hatékonysági specialisták

► Hatékonyság = Minimális energia és idő felhasználásával maximális eredmény elérése. www.vezetoisiker.eu

executivesuccess.hupont.hu

5. Erdélyi Szövetség

► "Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat, s az igazság feltárása által vissza kell szerezzük szétszakított népünk önrendelkezési jogát" (Wass A)

erdelyi-szovetseg.hupont.hu

6. Enikő Bali

► Geologist, Current residence: Reykjavík, Iceland (Home: XV. district (Rákospalota), Budapest, Hungary)

enikobali.hupont.hu

7. Hulladékszállítási engedély ügyintézése

► Nem veszélyes hulladékszállítási engedélykérelem készítése országosan! +36708825876 Perfect Complex Build Kft

engedely.hupont.hu

8. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

9. Expressz Szervizek | Expressz Szolgáltatások | Expressz Termékek

► Oldalak amelyek expressz, gyors szolgáltatás, és gyorsszolgálat árak, futárszolgálat rendelés, gyorsszervíz, nonstop - éjjel-nappal azonnali kiszállással hibaelhárítás.

expressz-oldalak.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

5. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

6. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

7. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

8. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

9. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

10. Szépkártya elfogadó helyek

► Szépkártya elfogadó helyek gyűjtőoldala

szepkartya-elfogado.hupont.hu

11. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

12. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

13. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

14. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

15. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

16. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

17. NAGY GÁZSZERVIZ KFT. Kazánjavítás, gázszerviz, gázszerelés 06204260249

► Gázkazán, gázkészülék javítás, karbantartás, csere. Székesfehérváron, Fejér megye teljes területén, illetve Érden és Dunaújvárosban is! www.facebook.com/kazandoki

kazandoki.hupont.hu

18. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

19. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

20. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

21. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

22. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

23. ÁHI-JÓGA MEDITÁCIÓ

► A BOLDOGSÁG SZIGETE HAMAROSAN BUDAPESTEN IS!

ahijogaloncsival.hupont.hu

24. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

25. PIEZZO GÁZBOLT GÁZKÉSZÜLÉK ÉS ALKATRÉSZ SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

► Gázkészülék bolt Debrecen belvárosában. Gázkészülék alkatrészek, szobatermosztátok, szénmonoxid riasztók, gázkazánok, gázkonvektorok, tűzhelyek, fali fűtők, vízmelegítők forgalmazása, szervizelése, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzése

gaz-piezzo.hupont.hu

26. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

27. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

28. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

29. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

30. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

31. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

32. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

33. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

34. "TEA U.T." Hobby Teás weblap

► Világok teái, teák világa. Zöld tea, fehér tea, sárga tea, wulong / oolong tea, vörös tea, heicha "élő" fekete tea, puerh tea. Itt mindent megtalál, ami Tea.

teaut.hupont.hu

35. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

36. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

37. Költöztetés Pest Megyében

► Költöztető cégünk rugalmasan biztosít költöztetést Pest megye településein. Hétvégén és ünnepnap is állunk a lakosság, cégek, és a közületek rendelkezésére. Ügyfeleinknek könnyen megfizethető költöztetés árakat biztosítunk.

koltoztetespestmegyeben.hupont.hu

38. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

39. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

40. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

41. Dazer ultrahangos kutyariasztó

► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

42. A földrajz

► .

foldrajzkrisz.hupont.hu

43. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

44. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

45. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

46. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

47. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

48. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

49. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

50. Ybl Étterem

► Menü, A'la Carte étkezés, rendezvények, esküvők lebonyolítása!

ybletterem.hupont.hu

51. Örömhír

► „Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.” Uram Irgalmazz, Krisztus Kegyelmezz! Szentlélek Védelmezz!

oromhir.hupont.hu

52. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

53. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

54. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

55. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

56. Fabrikett Pest megye +36 70 410 7499

► Olcsó fabrikett és tüzifa eladó házhozszállítással Pest megye és Bp +36 70 410 7499. Akciós fabrikett forgalmazás kis és nagy tételben.

fabrikettpestmegye.hupont.hu

57. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

58. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

59. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

60. Társasházkezelő - Közös képviselő -Társasház Üzemeltetés -Ingatlankezelés

► Mert mi a társasházak jövőjét képviseljük. Mi család tagjaként dolgozunk, és „családtagnak" is érezzük magunkat a társasházakban. Mi alakítjuk a társasházak jövőjét. Kapcsolat tel.: + 36 30 555 4367

tarsashazkezelo.hupont.hu

61. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR SÁTOR VIP AUTÓBÉRLÉS

► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

pavilon.hupont.hu

62. Lelkünk, tudatunk és testünk egyensúlya

► Visszaadni az erőt a domináns agyfélteke elülső és hátulsó agyterületének összehangolására, hogy tudatos választásra legyünk képesek. Választásra, ami megváltoztatja a múltat, hogy olyanná formálhassuk a jövőt, amilyenné alakítani valóban szeretnénk

lelkiegyensulyunk.hupont.hu

63. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

64. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

65. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

66. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

67. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

68. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

kondor.hupont.hu

69. Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

► Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

eremtar.hupont.hu

70. Fanny Pizzéria

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

fannypizza.hupont.hu

71. On-line design center.

► Képgyűjtemény. Weblapkellékek.

anya-apa.hupont.hu

72. Az 1526. évi mohácsi csata "árnyékseregei" Budapest, 2017 - Botlik Richárd

► A 2017 októberében, pdf formátumban megjelent e-book teljes szövege olvasható, korlátlanul másolható, letölthető

mohacsicsata.hupont.hu

73. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

74. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

75. HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

► A sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Közhasznú szervezet. Alapítva 1990-ben.

harmashatarhegy.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 25
Tegnapi: 31
Heti: 120
Havi: 669
Össz.: 131 612
Oldal: Az Erdélyi Szövetség állásfoglalása az RMDSZ autonómia-tervezetére vonatkozóan
Erdélyi Szövetség - © 2008 - 2018 - erdelyi-szovetseg.hupont.hu